Jaunumi Patērētāju tiesības SOLVIT
SOLVIT centra logo ar Eiropas Savienības karogu

Šogad uzņēmēju un iedzīvotāju palīdzības rīks SOLVIT nosvinēja savu 20 gadu jubileju. Tam par godu Eiropas Komisija publicēja pārskatu “SOLVIT palīdzīgā roka Vienotajā tirgū: 20 gadu jubileja.

Eiropas Komisijas pārskats sniedz informāciju par SOLVIT tīkla dibināšanas vēsturi, uzņēmēju un iedzīvotāju problēmām ES, SOLVIT lomu ES tiesību aizstāvēšanā, kā arī sasniegumiem un veiksmes stāstiem 20 gadu laikā.

SOLVIT centri savas pastāvēšanas laikā līdz 2021. gadam ir izskatījuši 28 688 iesniegtas sūdzības, kas skar ES tiesību aktu pārkāpumus. SOLVIT visbiežāk tiek risinātas problēmas, kuras radušās saistībā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, vīzu un uzturēšanas tiesībām, preču savstarpējo atzīšanu, darbinieku norīkošanu, PVN atmaksu, brīvību veikt uzņēmējdarbību, sociālā nodrošinājuma tiesībām, kā arī citām sūdzībām pret citām valsts pārvaldes iestādēm ES.

Kerstin Jorna, Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU departamenta ģenerāldirektore norāda: Vienotā tirgus pamatā ir kopīgi pieņemti noteikumi. Dalībvalstis un Eiropas Komisija sadarbojas, lai nodrošinātu to pareizu īstenošanu un izpildi. Neskatoties uz to, valstu valdības, reģionālās vai vietējās iestādes, pieņemot lēmumus atsevišķos gadījumos, dažkārt var nepareizi piemērot šos noteikumus. Viņi var atteikt uzņēmumam pārdot savus produktus vai veikt uzņēmējdarbību. Viņi var pieprasīt uzņēmumam mainīt marķējumu. Iedzīvotājs var saskarties ar problēmām, ievedot citā ES valstī pirktu automašīnu. ES pilsonis, kurš strādā citā ES valstī, var saskarties ar problēmām ar ieceļošanas vīzas izsniegšanu savam laulātajam, kas nav ES pilsonis. Dažreiz profesionāļiem, kuri vēlas uzsākt darbību citā valstī, ir grūtības ar kvalifikācijas atzīšanu. SOLVIT tika izveidots 2002. gadā kā nacionālo centru tīkls, lai palīdzētu uzņēmumiem un iedzīvotājiem pārvarēt šāda veida pārrobežu problēmas.

Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā ir pieejams šeit un sniedz informāciju par Latvijas SOLVIT centra darbību un risinātajām lietām Latvijā un citās ES valstīs, kā arī skaidrojumu par lietu iesniegšanu SOLVIT centram un to risināšanas gaitu.

Par SOLVIT centru

SOLVIT centrs ir Eiropas Komisijas un dalībvalstu izveidots alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzību izskatīšanā, kas tiem radušās citu ES dalībvalstu iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto. Tā darbību nodrošina visu ES dalībvalstu un Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas valsts pārvaldes iestādes. SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.

SOLVIT centrā var iesniegt sūdzību, ja:

  • nav ievērotas jūsu vai jūsu uzņēmuma ES normatīvajos aktos noteiktās tiesības;
  • ES tiesību aktiem neatbilstošu lēmumu pieņēmusi valsts pārvaldes iestāde (valsts, reģionālā vai pašvaldības);
  • pārkāpums noticis citā EEZ dalībvalstī.

Aicinām uzņēmējus aktīvi izmantot SOLVIT piedāvātas iespējas, lai novērstu šķēršļus Vienotajā tirgū!

 Lai uzzinātu, kādas ES tiesību normas ir pārkāptas, neformālu juridisku padomu varat saņemt portālā Tavs Eiropas padomdevējs

Lai iesniegtu sūdzību Latvijas SOLVIT centrā, aizpildiet tiešsaistes iesnieguma formu vai  rakstiet uz e-pastu: solvit@em.gov.lv.

Vairāk informācijas: SOLVIT centra mājas lapā.