ES fondi siltumenerģija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pabeigusi projektu vērtēšanu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Kohēzijas fonda (KF) investīcijām centralizētajā siltumapgādē. No iesniegtajiem 72 projektiem atbalstīti ir 62, savukārt 10 ieceres nav apstiprināmas, jo neatbilst programmas kritērijiem.

Kopējais plānoto investīciju apjoms atbalstītajos projektos ir plānots 166,7 miljonu eiro apmērā, no tā ES fondu finansējums -  45,5 miljoni eiro. Projektu atbalstam no Kohēzijas fonda ir pieejami 68,8 miljoni eiro, kas ir pietiekams visu programmas nosacījumiem atbilstošo projektu īstenošanai.

Lielāko daļu projektus, t.i., 29, ir paredzēts īstenot Pierīgā; Zemgalē un Kurzemē - katrā pa 13 projektiem, Latgalē 4, Vidzemē 2, bet Rīgā 1.

Projektos paredzēts veikt siltumapgādes ražošanas avotu būvniecību, aizstājot esošu siltumapgādes ražošanas avotu, un rekonstrukciju, ja pēc investīciju ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. Tāpat atbalstīti ir projekti, kuros paredzēta koģenerācijas staciju pārbūve par katlumājām, kas tiek darbinātas ar atjaunojamiem energoresursiem, kā arī veikta siltumenerģijas akumulācijas iekārtu uzstādīšana un būvniecība.

Vērtēšanā atbalstītie 62 projekti ir apstiprināti ar nosacījumiem, proti, to iesniedzējiem ir jāveic precizējumi un jāizpilda izvirzītie nosacījumi, lai varētu slēgt līgumus par projektu īstenošanu. Noraidītie 10 projektu iesniegumi neatbilda kritērijiem, kurus iespējams izpildīt projektu precizēšanas gaitā.

Par vērtēšanas rezultātiem un to, vai iesniegtais projekts ir saņēmis atbalstu, katrs iesniedzējs tiek informēts individuāli, nepubliskojot informāciju par noraidītajiem projektiem. Informācija par atlases rezultātiem – visiem projektiem, kuru īstenošanai tiks piešķirts finansējums (pēc to apstiprināšanas) – būs pieejama CFLA mājaslapas sadaļā “Projektu atlases”.

KF atbalsts Ekonomikas ministrijas izstrādātajā programmā paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Luste

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv

www.cfla.gov.lv