Graphics

Ministru kabinets šā gada 18.aprīļa sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus MK noteikumos Nr.705 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas veicinās starptautiski atzītas uz riska novērtējumu balstītas pieejas īstenošanu kredīta devēju un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju klientu izpētes procesā un risku novērtēšanā (jo zemāks ir klienta risks, jo mazāks ir izpētes apjoms, savukārt, jo augstāks klienta risks, jo izpētes apjoms ir lielāks). Grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā šā gada 1. jūnijā, lai komersanti varētu pielāgoties jaunajām prasībām.

Kā zināms, šie MK noteikumi nosaka prasības patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) prasību ievērošanai. Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumu regulējums salāgots ar vairākiem 2019.-2022.g. veiktajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļa legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Likums).

PTAC kā uzraugošajai iestādei ir pienākums uzraudzīt, kā personas, kuras nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, un personas, kuras nodarbojas ar parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanu, un kurām PTAC izsniedz speciālo atļauju (licenci), nodrošina pakalpojumu sniegšanas atbilstību Likumam un šiem noteikumiem.

Grozījumos noteikts, ka turpmāk kredīta devējam jānovērtē klienta risku pazeminošās un paaugstinošās pazīmes un faktori, un jāiedala klientu kādā no klientu riska līmeņiem, piemēram - "zems", "vidējs" un "augsts". Atbilstoši identificētajam riska līmenim ir iespējams piemērot izpētes pasākumus. Tādējādi klienta  izpētei tiks piemērotas tādas prasības, kas pēc būtības ir lietderīgas un samērīgas.

Tāpat līdz ar grozījumiem tiek noteikts termiņš par NILLTPFN prasību izpildes ievērošanu atbildīgā darbinieka atbilstības izvērtēšanai. Kredīta devējiem un parāda atgūšanas pakalpojums sniedzējiem ne retāk kā reizi trīs gados būs jānodrošina šo darbinieku izvērtēšana – vai atbildīgais darbinieks atbilst Likumā noteiktajām prasībām. Papildus tam noteikti gadījumi, kad jāveic atbildīgās personas nekavējoša pārvērtēšana.

Lai veicinātu uzraudzības efektivitāti un novērstu iespējamus NILLTPFN jomas prasību pārkāpumus, līdz ar grozījumiem MK noteikumos noteikta prasība kredīta devējam un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam gadījumos, ja tiek veiktas esošo NILLTPFN jomas procedūru izvērtējums vai audits, vai tiek izstrādāta jauna dokumentācija, šie dokumenti jāiesniedz PTAC ne vēlāk kā 10 dienas pēc to apstiprināšanas.

Vienlaikus norādām, ka tuvākajā laikā PTAC aktualizēs vadlīnijas uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektiem, kas izstrādātas, lai veicinātu vienotu izpratni par NILLTPFN un MK noteikumu Nr.705 prasību piemērošanu un sniegtu praktisku palīdzību to izpildē.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 705 "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem" var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T. 67013193