Jaunumi

Izvērtējot iniciatīvas “Konsultē vispirms” ieviešanā iesaistīto uzraudzības iestāžu paveikto sadarbības pilnveidošanā ar uzņēmējiem, par iniciatīvas “Konsultē vispirms” līderi 2018. gadā atzīts Pārtikas un veterinārais dienests.

 

Vienlaikus piecās nominācijās augstāko novērtējumu saņēma Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Centrālā statistikas pārvalde un Valsts augu aizsardzības dienests.

attēls

Mans kā valdības vadītāja mērķis ir panākt investīciju pieaugumu mūsu ekonomikā. Lai to sasniegtu, mums ir jāveic nozīmīgas pārmaiņas valsts pārvaldē, padarot to efektīvāku, kā arī uzlabojot uzņēmējdarbības vidi. Iniciatīva “Konsultē vispirms” ir nozīmīgs solis šī mērķa sasniegšanā. Esmu patiesi gandarīts šodien sveikt tās valsts iestādes, kuras maina uzņēmēju priekšstatu par mūsu valsti un stiprina mūsu valsts izaugsmi ilgtermiņā. Kopīgiem spēkiem sasniegsim mērķi,” uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

 

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro: “Viena no iniciatīvas “Konsultē vispirms” veiksmes atslēgām ir valsts iestāžu vēlme iesaistīties un parādīt,  ka valsts pārvalde spēj būt atvērta un draudzīga saviem klientiem. Esmu gandarīts, ka gada laikā iestādes ir būtiski uzlabojušas savu sadarbību ar uzņēmējiem, ko arī apliecina saņemtais augstais klientu novērtējums. “Konsultē vispirms” novērtējums palīdz mums izcelt valsts pārvaldes labos piemērus un kopīgi no tiem mācīties, lai ar pārliecību varam teikt, ka Latvijā ir izcila uzņēmējdarbības vide ar atbalstošu valsts pārvaldi!”

 

2018. gadā par iniciatīvas "Konsultē vispirms" līderi tika atzīts Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Klienti ir augstu novērtējuši PVD darbu uzraudzībā, īpaši iespēju uzņēmumiem pašiem novērst pārbaudēs konstatētās neatbilstības. Atzinīgi novērtēta arī dienesta pieeja risku vērtēšanā un mērķtiecīgā uzraudzības prioritāšu noteikšanā, kas palīdz efektīvi izmantot resursus un koncentrēt spēkus uz būtiskāko.

 

Par "Efektīvas uzraudzības stratēģijas līderi"tika atzīts Valsts ieņēmumu dienests (VID), kuram ir labi izstrādāta uzraudzības stratēģija ar skaidri definētiem mērķiem, kas vērsti uz risku mazināšanu uzraugāmajās jomās un balstīti uz detalizētu informāciju. Tāpat klienti labi novērtēja VID praksi savlaicīgi atgādināt par termiņiem un darbībām, kas ir jāveic, lai izpildītu likumdošanas prasībās.  

 

Apbalvojumu nominācijā "Uzraudzības politikas līderis atbilstības panākšanā" saņēma Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kuram ir labi izstrādāta uzraudzības politika, kas mērķtiecīgi vērsta uz atbilstības panākšanu. Iestāde savā praksē ir labi sabalansējusi iespēju uzņēmējiem veikt brīvprātīgās darbības, ļaujot novērst konstatētās neatbilstības un piemēro 'iecietības' režīmu jauno tiesību aktu prasību ievērošanai, tomēr būtisku pārkāpumu gadījumā, kad patērētājiem ir nodarīts būtisks kaitējums, iestāde piemēro nopietnas soda sankcijas.

 

Centrālajai statistikas pārvaldei tika piešķirti apbalvojumi kopumā divās nominācijās - “Informācijas sniegšanas un konsultēšanas līderis”, izceļot uz klientiem orientētas darbības - izcilību informācijas sniegšanā un konsultēšanā, savukārt nominācijā “Uzņēmēju izvēle” novērtējuma ietvaros aptaujātie uzņēmēji visaugstāk no visām iestādēm novērtējuši sadarbību ar Centrālo statistikas pārvaldi.

 

Nominācijā "Uz klientu orientētas apkalpošanas līderis" par uzvarētāju tika atzīts Valsts augu aizsardzības dienests, kurš uzraudzības darbībās ievēro profesionalitāti. Dienesta darbinieki ir laipni un atsaucīgi - tie spēj atrast atbilstošākos informācijas nodošanas kanālus saviem klientiem, demonstrējot izpratni par to vajadzībām.

 

Ar mērķi radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, Ekonomikas ministrija (EM), iesaistot uzraudzības valsts iestādes, īsteno iniciatīvu “Konsultē vispirms”. Iniciatīva tika ieviesta, lai uzlabotu sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, kopīgi radot izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

 

Uzraugošās iestādes ir uzsākušas apjomīgu darbu, lai veicinātu pārmaiņas valsts pārvaldes un uzņēmumu sadarbībā. Lai izvērtētu „Konsultē vispirms” ieviešanas progresu un identificētu jomas, kuras iestādēm vēl nepieciešams pilnveidot, EM ir izstrādājusi novērtējuma instrumentu un reizi gadā vērtēs iestāžu atbilstību principam “Konsultē vispirms”. Ik gadu iestādes tiks vērtētas četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus, iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu. Pēc rezultātu izvērtēšanas katra iestāde saņems individuālas rekomendācijas, kas turpmākā gada laikā ļaus pilnveidot iestāžu darbu un turpināt uzlabot procesus.

 

2018. gadā 22 uzraugošajās iestādēs tika vērtēta principa “Konsultē vispirms” ieviešana, īstenojot 4 700 intervijas un aizpildot iestāžu novērtējuma anketas. Secināms, ka uzņēmēji Latvijas uzraugošo iestāžu darbu kopumā vērtē pozitīvi - 100 punktu skalā iestādes vidēji  vērtētas ar 80 punktiem. Iestāžu klienti visaugstāk vērtējuši iestāžu uzraudzības politiku, kas vērsta uz atbilstības panākšanu. Tāpat uzņēmēji augstu vērtējuši Latvijas uzraugošo iestāžu klientu apkalpošanas kultūru, uzsverot, ka arī uzraudzības darbībās svarīgi ievērot klientorientētu pieeju.  

 

Aptaujātie uzraudzības iestāžu klienti (uzņēmēji un komersanti) īpaši novērtē iestāžu sapratni un pretimnākšanu attiecībā uz jaunu tiesību aktu prasību ieviešanu. Tāpat atzinīgi tiek vērtēta komunikācija - iestādes izmanto mūsdienīgus un klientiem ērtus informācijas nodošanas kanālus, savstarpējā ikdienas komunikācija ir laipna un atsaucīga. Lai uzlabotu iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem, klienti visbiežāk norādīja, ka vēlas, lai iestādes veicina un atbalsta uzņēmēju brīvprātīgās darbības, ļaujot uzņēmējiem pašiem novērst konstatētās neatbilstības. Tāpat uzņēmējiem palīdzētu, ja iestādes piedāvātu ērtus un saprotamus pašnovērtējuma rīkus (kontrolsarakstus, anketas u.tml.), kas palīdzētu apzināties un izpildīt uz uzraugāmo jomu attiecināmās darbības.

 

Foto galerija

Par iniciatīvu "Konsultē vispirms”

Viena no valdības noteiktajām tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, 2017. gadā valsts iestādes parakstīja memorandu, vienojoties, ka ieviesīs “Konsultē vispirms” principu un mainīs pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”. Plašāka informācija par iniciatīvu “Konsultē vispirms” pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013196

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: https://www.facebook.com/ekonomikasministrijawww.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija