Ekonomikas ministrija izsludinājusi atklātu konkursu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk LNMC) valdes locekļa amatu. Pretendenti dalībai konkursā var pieteikties līdz 2021. gada 20. jūnijam.

LNMC ir valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija (100%) un tās valdes sastāvā, saskaņā ar statūtiem, ir viens valdes loceklis, kas vada un pārstāv kapitālsabiedrību. Valdes locekli ievēlē LNMC dalībnieku sapulce uz 5 gadiem. LNMC vispārējais stratēģiskais mērķis – veikt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros nav pietiekama konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz.

LNMC valdes locekļa amata kandidātiem jābūt akadēmiskai augstākai vai otrā līmeņa profesionālā augstākai izglītībai ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs vai finansēs, pēdējo 10 gadu laikā iegūtai vismaz triju gadu pieredzei valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu LNMC valdes locekļa pienākumus un vismaz piecu gadu profesionālai darba pieredzei biznesa vai finanšu vadības jomā, jāprot latviešu un angļu valodu valdes locekļa pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā, jābūt noteiktām kompetencēm un jāatbilst citām prasībām.

LNMC valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās prasības un pieteikšanās kārtība pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Vienlaikus, kandidātiem obligāti jābūt nevainojamai reputācijai un jāatbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām. Ņemot vērā, ka LNMC valdes locekļa amatam ir noteikts valsts amatpersonas statuss, tad uz to ir attiecināmi noteiktie ierobežojumi un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasības.

Lai nodrošinātu atklātu un profesionālu LNMC valdes locekļa amata kandidātu atlases procesu, izveidota nominācijas komisija Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Edmunda Valanta vadībā. Kandidātu atlase paredzēta divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā konkursa nominācijas komisija izskatīs kandidātu iesniegtos dokumentus, izvērtēs kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem, un lems par konkursa atlases otrajai kārtai izvirzāmajiem kandidātiem.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai kārtai, būs jāsagatavo prezentācija ar stratēģisko redzējumu par LNMC galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Konkursa otrajā kārtā kandidāti prezentēs savu redzējumu un daļēji strukturētas intervijas laikā atbildēs uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi novērtēs kandidātu prezentāciju, zināšanas un kompetences atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem.

 

LNMC nodrošina metroloģisko pakalpojumu sniegšanu – mērīšanas līdzekļu verificēšanu, kalibrēšanu, testēšanu, kā arī elektropreču testēšanu.

Kopš 2011.gada LNMC valdes locekle ir Iveta Blaua, kuras kārtējais pilnvaru termiņš beigsies š.g. 23.jūlijā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67013196

prese@em.gov.lv