Zinātne
laboratorija

2022. gada 5. jūlijā Latvijas Zinātnes padome izsludināja projektu pieteikumu atklāto konkursu Ekonomikas ministrijas izveidotajā valsts pētījumu programmā "Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma" (turpmāk – Programma), kas ilgs līdz 15. augustam. Programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa rīkojumam Nr. 285 “Par valsts pētījumu programmu “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma”” (https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/4214218b-2f0a-4a31-895b-44c3d1e58517).

Programmas mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību un sekmēt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējumu produktu un tehnoloģiju attīstību, atbilstoši industrijas pieprasījumam divās Latvijā apstiprinātajās Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) jomās: “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija” un “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Programmā izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  • RIS3 jomā "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija" –  terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu un jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus;
  • RIS3 jomā "Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas" – viedu optikas un materiālu, mikrofluīdikas, mikroelektronikas un sensoru, robotikas un nākotnes lietu interneta risinājumu attīstīšana.

Programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 11 400 000 euroProgrammas ietvaros tiks finansēts viens projekts katrā no izvēlētajām divām RIS3 jomām, atbilstoši augstāk minētajam Ekonomikas ministrijas redzējumam par Programmā sasniedzamajiem uzdevumiem. Viena projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši un projektu rezultāti jādemonstrē līdz 2024. gada beigām.

Programmas projektu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 15. augusts (plkst. 23.59).  Programmas projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Programmas konkursa nolikumu izstrādāja Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Ekonomikas ministriju. Vairāk informācijas un pieteikumu atklātā konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnē. (https://lzp.gov.lv/2022/07/05/izsludinats-valsts-petijumu-programmas-inovaciju-fonds-nozaru-petijumu-programma-projektu-pieteikumu-atklatais-konkurss/)