Jaunumi

Līdz ar straujām izmaiņām darba tirgū, aizvien vairāk pieaug nepieciešamība pēc visaptverošākas, detalizētākas un, vienlaikus, pieejamākas darba tirgus informācijas. Tādēļ Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) īsteno pētījumu par vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanas tendencēm, lietotāju vajadzībām un iespējām paplašināt un popularizēt prognožu izmantošanu. Pētījuma rezultātā ir izstrādātas Vadlīnijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu interpretācijai un izmantošanai .

attēls

Vadlīnijas ir informatīvs materiāls, kura mērķis ir sniegt informāciju un norādes, kā saprast, interpretēt un ņemt vērā vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes , ko katru otro gadu publicē EM. Izstrādātās Vadlīnijas un darba tirgus prognozes būs noderīgas karjeras konsultantu ikdienas darbā, kā arī ikvienam, kam jāpieņem lēmumi saistībā ar izglītības vai karjeras izvēli, izglītības pakalpojumu attīstības plānošana izglītības iestādēm un citiem.

 

Vienlaikus, līdz 2021. gadam EM, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru  plāno paplašināt darba tirgus un demogrāfijas prognožu pieejamību arī interaktīvā veidā, tādejādi Vadlīnijas ir viens no elementiem kā sekmēt politikas veidotāju, karjeras konsultantu, izglītības sniedzēju un izglītojamo, uzņēmēju, kā arī citu sabiedrības grupu darba tirgus prognožu izmantošanas pratību.

 

Lai iepazīstinātu iesaistītās puses ar Vadlīnijām un to pielietošanas iespējām, EM organizēja semināru karjeras konsultantiem, izglītības piedāvājuma veidotājiem un citiem darba tirgus prognožu lietotājiem. EM pārstāvis Normunds Ozols seminārā iepazīstināja klātesošos ar vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izstrādes principiem, savukārt SIA “AC Konsultācijas” pārstāvji Artūrs Caune un Anita Kundrāte iepazīstināja ar pētījuma gaitu un Vadlīniju saturu.

 

Semināra dalībniekiem bija iespēja arī praktiski izmēģināt prognožu un Vadlīniju izmantošanu, sagatavojot risinājumus un ieteikumus situācijām no karjeras konsultantu darba ikdienas. Ņemot vērā, ka darba tirgus prognožu interpretācija un izmantošana ir laikietilpīgs process, kas prasa iedziļināšanos un kapacitāti dažāda veida informācijas analīzei, ir būtiski, ka plašākām lietotāju mērķa grupām ir pieejams metodisks informatīvs materiāls, kurā tiek detalizēti skaidroti prognožu rādītāji, to būtība un izmantojamie termini. Jāatzīmē, ka līdz šim EM darba tirgus un demogrāfijas prognozes plašākai auditorijai ir bija pieejamas galvenokārt “Informatīvā ziņojuma par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” veidā.

 

Video ar semināra prezentācijām: 

Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošana rīcībpolitikā. Normunds Ozols, EM

Pētījums “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku”. SIA “AC Konsultācijas” pārstāvis Artūrs Caune 

“Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanas vadlīnijas”. SIA “AC Konsultācijas” pārstāve Anita Kundrāte

 

Pētījumu “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku” Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros kopš 2017. gada Ekonomikas ministrijas uzdevumā īstenoja SIA “AC Konsultācijas”. Pētījuma mērķis ir izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (DTAPS), lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, t.sk., paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā.

Pētījuma ietvaros tika veiktas intervijas ar karjeras konsultantiem, izglītības piedāvājuma plānotājiem un citiem prognožu lietotājiem, kā arī pētīta ārvalstu pieredze un organizētas diskusijas ar iesaistīto pušu (ministriju u.c.) pārstāvjiem.

 

Vienlaikus Pētījuma ietvaros tiek aktualizēts darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas organizatoriskais modelis, izstrādājot rekomendācijas iesaistīto pušu savstarpējai sadarbībai un sistēmas koordinēšanai, analizējot darba tirgus informāciju, interpretējot un izmantojot prognozes, plānojot rīcības un ieviešot pārkārtojumus tādās izglītības un nodarbinātības jomās, kurās nepieciešama pārresoriska analīze un sadarbība gan ministriju līmenī, gan valsts institūciju un sociālo partneru starpā.

 

Pētījuma rezultāti – gala ziņojums un rekomendācijas – būs pieejami EM mājas lapā, kā arī Pētījuma noslēgumā paredzēts seminārs, kurā izglītības un nodarbinātības jomu eksperti, tai skaitā, ministriju pārstāvji, sociālie partneri, darba devēju pārstāvji, pētnieki u.c. tiks iepazīstināti ar Pētījuma rezultātiem.

 

 

Papildu informācija:

Anita Kundrāte

SIA "AC Konsultācijas"

anita.kundrate@ack.lv

T.: 67873810

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

attēls