Dabasgāze Enerģētika Jaunumi Biogāze

Stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā, kas veicinās biogāzes ražošanu Latvijā un jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu gāzes tirgū.

Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā un energoresursu cenu nestabilitātē ir svarīgi radīt papildu iespējas vietējo energoresursu plašākai ražošanai un pieejamībai. Jaunie noteikumi sekmēs augstas kvalitātes gāzes ražošanu biogāzes stacijās, dabasgāzes tīklu pielāgošanu, kā arī veicinās jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū, nosakot vienotas prasības biogāzes kvalitātei un gāzu ievadīšanai dabasgāzes sistēmā.

Šobrīd Eiropas Komisija izstrādā jaunu regulējumu, kas veicinās dabasgāzes aizstāšanu ar atjaunīgo energoresursu un zema oglekļa satura gāzēm.  Tāpat būtisks uzsvars uz pakāpenisku fosilo gāzu izmantošanas pārtraukšanu. Tādēļ ir būtiski radīt tādu pārrobežu infrastruktūru, kas būtu gatava ne tikai dabasgāzes, bet arī citu, no atjaunīgajiem energoresursiem saražotu, gāzu pārvadei.

Jaunu, no atjaunīgiem energoresursiem saražotas gāzes piegādātāju ienākšana tirgū sekmēs Latvijas un kopumā Eiropas neatkarību no Krievijas importētā fosilā kurināmā. Eiropas Komisijas plāns "REPowerEU: Vienota Eiropas rīcība cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai", cita starpā, paredz biometāna ražošanas palielināšanu Eiropas Savienībā līdz pat 35 miljardiem m3 2030. gadā.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi nosaka tehniskās un drošības prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes sistēmā, kā arī papildina gāzes kvalitātes raksturlielumus, lai gāzes ievadīšanas un transportēšanas dabasgāzes sistēmā procesi būtu droši, šos procesus vērtējot arī no ilgtspējas viedokļa.

Tāpat tie nosaka atbildības sadalījumu starp sistēmas lietotāju un sistēmas operatoru par pieslēguma punkta izbūvi un dabasgāzes sistēmā ievadāmās un transportējamās gāzes uzskaiti un tās kvalitātes raksturlielumu ievērošanu.

Lai nodrošinātu sistēmas drošu darbību, sistēmā ievadāmai gāzei noteikti kvalitātes raksturlielumi, kuri tiks kontrolēti  pieslēguma punktā pie dabasgāzes sistēmas.

Izstrādājot noteikumu projektu, tika ņemta vērā un vērtēta Eiropas Savienības valstu pieredze un tendences biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanā un transportēšanā dabasgāzes sistēmā, kā arī pašreizējā Latvijas prakse attiecībā uz prasībām gāzu izmantošanai dabasgāzes sistēmā.

Plašāk ar regulējumā noteiktajām prasībām aicinām iepazīties 2022. gada 13. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 567Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”.