Jaunumi Ukraina

Š.g. 14. jūlijā Saeima steidzamības kārtā pieņēma grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz regulējuma papildināšanu ar vēl vienu primārā atbalsta veidu - izmitināšanu ar termiņu līdz 60 dienām.

Pašvaldības ir norādījušas uz sarežģījumiem izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus par līdz šim noteikto atlīdzības apjomu un daļā pašvaldību ir izveidojies kritisks izmitināšanas vietu trūkums. Līdz ar to, grozījumi likumā paredz, ka pašvaldības var pieņemt lēmumu par attiecīgā Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanas termiņu līdz 120 dienām vai līdz 60 dienām, ja attiecīgajā pašvaldībā nav iespējams nodrošināt izmitināšanu ar termiņu līdz 120 dienām. Lēmumu par izmitināšanu līdz 60 dienām pašvaldība varēs pieņemt tikai tad, ja pašvaldībā ir sasniegti 80% no faktiski iespējamā izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaita un nav iespējams nodrošināt izmitināšanu citā pašvaldībā.

Vienlaikus ir izstrādāti grozījumi, uz likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos Nr.339 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas paredz augstāku atlīdzību par izmitināšanu – par dzīvokļa īri līdz 600 eiro mēnesī, par citām izmitināšanas vietām – līdz 15 eiro par personu diennaktī, ja pašvaldība atbilstoši likuma prasībām pieņēma lēmumu par attiecīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu līdz 60 dienām. Grozījumus MK noteikumos Nr.339 valdība plāno apstiprināt tuvākajā laikā.

Tāpat pašvaldībai būs jāņem vērā attiecīgajā pašvaldībā faktiski izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, atrašanās vieta, iespējamās izmitināšanas izmaksas, nodarbinātības, izglītības un sociālā atbalsta iespējas, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāja atbilstību kādai no personu grupām, kurām tiek turpināts atbalsts arī pēc likumā noteiktā termiņa, bet ne ilgāk kā līdz šī gada beigām. Tas attiecas uz personām ar invaliditāti, personām pensijas vecumā, sievietēm visā grūtniecības periodā, bērnu pirmsskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, bērnu, kas pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti, ārkārtas aizbildni (ja tas ir Ukrainas civiliedzīvotājs), kurš kopj bērnu līdz 2 gadu vecumam un jebkuru personu (ne tikai vienu no vecākiem), kas nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Likumā ir paplašinātas  pašvaldību kompetences un tiesības sniegt priekšlikumus un lūgt finansiālu atbalstu dažāda lietojuma ēku un telpu pielāgošanai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, ne tikai ēku, kas atbilst būvju klasifikatoram "1211 — Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas" kā tas bija noteikts iepriekš. Vienlaikus likumā noteikts, ka mājoklis vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir dzīvošanai derīga, apgaismojama un apkurināma telpa, kas ir piemērota personas ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai. Tādējādi tiek palielināts iespējamo izmitināšanas vietu skaits.