Jaunumi

Ministru kabinets šā gada 8. oktobra sēdē lēma līdz 2020. gada 1. jūlijam veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus nododot pārvades sistēmas operatoram AS “Augstsprieguma tīkls” (AST). Īpašumtiesību nodalīšanai paredzētajos aktīvos ietilpst 330kV un 110kV pārvades līnijas, iekārtas, inženierbūves, kā arī ar pārvades aktīviem saistītais nekustamais īpašums.

 

Visi elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi šobrīd ir AS “Latvijas elektriskie tīkli” (LET) īpašumā, kas reorganizācijas veidā tiks nodoti pārvades sistēmas operatoram AS “Augstsprieguma tīkls” (AST), kas tādējādi kļūs arī par pārvades sistēmas īpašnieku.

 

Pilnīga īpašumtiesību nodalīšana atstās pozitīvu iespaidu uz pārvades sistēmas operatora - AST darbību, kā arī veicinās pārvades tīkla attīstības iespējas. No enerģētikas politikas īstenošanas puses raugoties, pilnīgas īpašumtiesību nodalīšanas modeļa ieviešana ir efektīvs solis pārvades sistēmas darbībā, tai skaitā arī elektroenerģijas tirgus attīstībā un turpmākā integrācijā ES.

 

AS “Latvijas elektriskie tīkli” ir 2011. gadā izveidota AS “Latvenergo” meitas sabiedrība, kas šobrīd veic pārvades sistēmas īpašnieka funkcijas. Tā kā AS “Latvenergo” un AST ir valstij piederošas kapitālsabiedrības, aktīvu piederības maiņa ir plānota ar AS “Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanu mantiskā formā, izņemot no AS “Latvenergo” aktīvu bāzes LET kapitāldaļas un nododot tās Finanšu ministrijas kā AST kapitāldaļu turētājas bilancē. Pēc LET kapitāldaļu nonākšanas valsts īpašumā pārvades aktīvi kā mantisks ieguldījums LET kapitāldaļu formā tiks ieguldīti AST pamatkapitālā, veicot AST pamatkapitāla palielināšanu, kā rezultātā LET kļūs par AST meitassabiedrību.

 

PSO ir atbildīgs par elektroapgādes drošumu, elektroenerģijas ražošanas un starpvalstu savienojumu jaudu rezervēšanu un enerģijas plūsmu vadību, ņemot vērā elektroenerģijas apmaiņu ar citām savienotām pārvades sistēmām, nodrošinot pienācīgu pārvades tīkla jaudu un stabilu sistēmas darbību. PSO, attīstot pārvades sistēmu, ir atbildīgs par jaunu pārvades infrastruktūras objektu plānošanu, būvniecību un nodošanu ekspluatācijā. PSO arī nodrošina elektroenerģijas plūsmu transportēšanu no elektroenerģijas ražotājiem un starpvalstu savienojumiem līdz lietotājiem (t.sk. sadales sistēmas operatoriem) vai tranzītu Latvijas Republikas teritorijā.

 

Ar Informatīvo ziņojumu “Par Direktīvā 2009/72/EK noteikto prasību elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai ieviešanas pārvērtēšanu” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193