Eiropas Savienība Energoefektivitāte
es projekts

2022. gada martā noslēdzas Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētais projekts “CAMS Platform” jeb Pielāgošanās klimata pārmaiņām un to seku mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos. Neskatoties uz globālās pandēmijas radītajiem šķēršļiem starpvalstu projekta ieviešanā, visi plānotie projekta rezultāti tika sasniegti.

Projekta rezultāti:

  • Priekšlikumi politikas rekomendācijām atvērtas energoauditu datu sistematizēšanas platformas/metodes ieviešanai Baltijas jūras reģionā.

Projektā tika testēta jauna energoauditu datu sistematizēšanas metodoloģija (SPEEED) un datu platforma (NEAD). Projekta gaitā SPEEED metode un NEAD platforma tika testēta piecās valstīs, 19 pašvaldībās veicot 33 pilotauditus ēkām no četrām NACE kategorijām. Plašāka informācija un partneru secinājumi un priekšlikumi pieejami ziņojumā angļu valodā “Accelerating the Pace of Energy Efficiency by Improved Energy Audit Data Handling”.

Priekšlikumi politikas rekomendācijām Baltijas jūras reģiona valstīm pieejami šeit: http://trea.ee/cams/wp-content/uploads/2021/06/CAMS-summary-of-policy-recommendations_210526.pdf

Priekšlikumi politikas rekomendācijām un nacionāla mēroga vadlīnijām Latvijā pieejami šeit: http://trea.ee/cams/wp-content/uploads/2021/01/uuring_.pdf

  • Latvijā veikti 8 energoauditi un energosertifikāti projektā pilotētajām ēkām NEAD datu sistematizēšanas platformas testēšanai.

Atskaite par NEAD iespējamo pārņemšanu Latvijā pieejama šeit: http://trea.ee/cams/wp-content/uploads/2021/04/Latvia-Energy-audit-NEA-application-2020.pdf

Veikto energoauditu energosertifikāti pieejami šeit (zem sadaļas “Latvija”): http://trea.ee/cams/database-of-energy-audits/

  • Izstrādāta atvērta, tiešsaistes energoauditu datubāze balstoties uz projektā īstenotajiem energoauditiem.

CAMS Platform nodrošina piekļuvi 33 Baltijas jūras reģionā 2020. un 2021. gadā veikto ēku energoauditu datiem. Datubāze kalpo kā atsauces avots un paraugs, kā varētu izskatīties vienota energoauditu datubāze un metode datu apkopošanai Baltijas jūras reģionā, tādējādi nodrošinot datus salīdzinošās novērtēšanas veikšanai, kā arī energoauditoru ieteikto energoefektivitātes pasākumu apkopošanai.

Datubāze pieejama šeit: http://trea.ee/cams/database-of-energy-audits/

  • Izstrādāta kvalifikācijas programma daudzdzīvokļu māju energoefektīvai atjaunošanai Baltijas jūras reģionā ar mērķi uzlabot energoauditoru prasmes un celt kvalifikāciju balstoties uz jaunāko pieejamo informāciju.

Programma PDF formātā pieejama šeit: http://trea.ee/cams/qualification-programme-on-ee-refurbishment-of-apartment-buildings/

  • Izstrādātas vadlīnijas klimatnoturīgiem energoefekvititātes projektiem.

Vadlīniju mērķis ir atbalstīt valsts, reģionālās un vietējās iestādes, kas ir atbildīgas par klimata un enerģētikas politikas plānošanu un ieviešanu, kā arī energoefektivitātes un klimata pielāgošanās projektu izstrādātājus. Vadlīnijas sniedz papildu zināšanas un ieteikumus klimatnoturīgu dzīvojamo ēku renovācijas projektu sagatavošanai, lai papildus enerģijas ietaupījumiem ēkas gūtu arī augstāku noturību pret klimata pārmaiņām. Vadlīnijas fokusējas uz esošām daudzdzīvokļu ēkām, kas atrodas Baltijas jūras reģionā.

Vadlīnijas pieejamas šeit: http://trea.ee/cams/guidelines-for-climate-proofing-ee-projects/

  • Politikas rekomendācijas klimata jautājumu integrēšanai ESIF 2021. -2027. gada programmās

Politikas rekomendācijas izstrādātas ar mērķi veicināt Eiropas Savienības kopīgo klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanu, proti, klimatneitrāla ES līdz 2050. gadam, kā arī lai veicinātu investīciju piesaisti un efektīvu ES budžeta plānošanu minēto mērķu sasniegšanai.

Rekomendācijas pieejamas šeit: http://trea.ee/cams/policy-recommendations-for-mainstreaming-climate-into-esif-2021-27/

Rekomendāciju izstrādes procesā tika izpētīta Latvijas situācija un iespējas veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām un mazināt negatīvās sekas īstenojot energoefektivitātes projektus.

Ziņojums pieejams šeit: http://trea.ee/cams/wp-content/uploads/2021/01/uuring_Evaluation-Latvia_ENG_15102020_final.pdf

  • Organizēti vairāki semināri, darba grupas, politikas diskusijas, pulcējot vietēja, reģionāla, nacionāla, kā arī Eiropas līmeņa ieinteresētās puses - ekspertus, nozares pārstāvjus, politikas plānotājus.

Vairāk informācijas par notikušajiem pasākumiem, tai skaitā, atsevišķu semināru ieraksti un prezentācijas, pieejamas šeit: http://trea.ee/cams/events/

Papildu projektā sasniegtajam, pievienotā vērtība projekta rezultātā ir arī izveidotā sadarbība starp projekta partneru institūcijām. Pašlaik projektu partneri strādā pie jaunu projekta ideju ģenerēšanas un projektu pieteikumu gatavošanas Eiropas Savienības līdzfinansējumam, lai kopīgiem spēkiem risinātu gan vietēja, gan reģionāla mēroga problēmjautājumus enerģētikas un klimata nozarē.

Projekta partneri: Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra (Igaunija), Dalarnas apgabala administratīvā padome (Zviedrija), Baltijas jūras valstu padomes pastāvīgais starptautiskais sekretariāts (Zviedrija), Ekonomikas ministrija (Latvija), Enerģijas taupīšanas fonds Gdaņskā (Polija), Baltijas Vides Forums (Latvija), Baltijas Vides Forums (Vācija), Stokholmas Vides institūta Tallinas centrs (Igaunija), Pētera Lielā Sanktpēterburgas Politehniskā universitāte (Krievija).

 

Informāciju sagatavoja:
ELĪNA SERGEJEVA
Ekonomikas ministrijas
Energoefektivitātes un krīzes vadības departamenta
Vecākā eksperte
ESSBJR PJ “Enerģētika”/ INTERREG BJR projekta ”CAMS Platform” koordinatore

 

1
1