Covid19 OECD Tautsaimniecības attīstība MVU
111

Prezentējot ikgadējo, šoreiz desmitgades, Mazo un vidējo komersantu un uzņēmēju finansēšanas apskatu 2022, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretārs Mathias Cormann uzsvēra, ka OECD valstīs mazie un vidējie komersanti ir tautsaimniecības dzinējspēks, taču vienlaikus tie savā ikdienā saskaras ar nopietniem izaicinājumiem, īpaši Covid-19 pandēmijas krīzes laikā, kurus valstu valdības nevar atstāt bez ievērības.

MVK šobrīd visā pasaulē joprojām cīnās ar Covid-19 pandēmijas seku ietekmi. Jauns izaicinājums MVK attīstībai ir Krievijas Federācijas iniciētais karš Ukrainā, ko Latvija asi nosoda. Tā ietekmē strauji pieaug energoresursu un izejmateriālu cenas, finanšu tirgos ir vērojama nepastāvība, palielinās traucējumi piegāžu ķēdēs un tirdzniecībā. Šie faktori apdraud MVK atkopšanos un izaugsmi pēc Covid-19 pandēmijas krīzes. Papildus vidējā termiņā un ilgtermiņā MVK darbības mērķis ir  ilgtspējīga, noturīga un iekļaujoša attīstība. Jāsecina, ka daudziem MVK Covid-19 pandēmijas krīzes rezultātā ir ievērojami pieauguši finanšu riski un uzkrātais parāds. Tādējādi piekļuve finansējumam MVK izveidei un attīstībai dažādās to biznesa cikla fāzēs ir svarīgs priekšnosacījums MVK sekmīgai darbībai. 

Mazo un vidējo komersantu un uzņēmēju finansēšanas apskatā sniegta informācija par tendencēm OECD valstīs mazo un vidējo komersantu (MVK) piekļuvē finansējumam un finansējuma nosacījumiem, analizējot informāciju par situāciju 48 valstīs, t.sk., Latvijā, laika periodā no 2007. līdz 2021. gada pirmajai pusei. Apskata tematiskajā sadaļā analizēta MVK pieeja finansējumam Covid-19 pandēmijas laikā.

Apskata galvenie secinājumi liecina, ka Covid-19 pandēmijas krīzes laikā pusē no OECD valstīm lielā apjomā pieauguši aizdevumi MVK. Bez tam tika ievērojami atviegloti aizdevumu nosacījumi - rekordzemas aizdevumu procentu likmes un samazinātas aizdevuma nodrošinājuma ķīlas prasības. Tāpat tika sniegts masīvs atbalsts MVK aizdevumu galvojumu veidā. Šīs atbalsta iniciatīvas palīdzēja ievērojami samazināt MVK maksātnespējas un bankrota gadījumu skaitu. Vienlaikus ievērojami pieauga MVK neatmaksāto aizdevumu apmērs.

Turpretī šajos krīzes apstākļos MVK ievērojami mazāk izmantojuši alternatīvos finanšu avotus, piem., līzinga un faktoringa darījumus, ko daļēji var skaidrot ar aizdevumu plašo pieejamību. Papildus pārskata analīze liecina par riska kapitāla nozares noturību krīzes apstākļos.

OECD Mazo un vidējo komersantu un uzņēmēju finansēšanas apskata 2022 galvenie secinājumi apliecina Ekonomikas ministrijas paveiktā darba uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un MVK atbalsta atbilstību pareizajam virzienam, kā sekmēt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, pievienotās vērtības un inovācijas attīstību. OECD ir atzinīgi novērtējusi Latvijas tautsaimniecības stabilo izaugsmi arī Covid-19 pandēmijas krīzes laikā, kas pārsniedza vidējos izaugsmes tempus Eiropas Savienībā. Tas liecina, ka, cieši sadarbojoties ar  uzņēmējiem un īstenojot mērķtiecīgas reformas, esam spējuši operatīvi un pietiekami mērķtiecīgi atbalstīt mūsu uzņēmumus, lai pielāgotu to attīstību krīzes apstākļiem. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un LIAA piedāvā plaša spektra atbalstu MVK piekļuvei finansējumam un arī turpmāk ieviesīs vairākus jaunus finanšu instrumentus – portfeļgarantijas, eksporta kredīta aizdevumus, u.c. finanšu instrumentus un atbalsta programmas digitālajai transformācijai, inovāciju radīšanai, produktivitātei un ilgtspējai,” uzsver Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore Ilze Lore.

Balstoties uz apskatā esošo analīzi un datiem, OECD rekomendē politikas veidotājiem koncentrēties uz četriem virzieniem MVK atbalstam:

  1. turpināt uzraudzīt un analizēt MVK pieeju finansējumam;
  2. novirzīt papildu atbalstu, lai risinātu MVK izaicinājumu par parāda augsto apmēru;
  3. diversificēt MVK finansējuma avotus;
  4. sniegt papildu atbalstu MVK pārejai  uz “zaļo” attīstību.

2022. gada Mazo un vidējo komersantu un uzņēmēju finansēšanas apskats publicēts OECD tīmekļa  vietnē š.g. 29. martā: https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv