Atbalsts uzņēmējiem ES fondi
Sadarbība

Ministru kabinets š.g. 25. oktobra sēdē, apstiprinot grozījumus ES fondu atbalsta programmā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”, lēma pagarināt 1. atlases kārtas ietvaros uzsākto projekta īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim, lai saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem  esošās ekonomiskās un ģeopolitiskās situācijas ietekmē ir ietekmēta projekta īstenošana, nodrošinātu iespēju pabeigt iecerētos investīciju projektus.

Līdz ar to grozījumiem atbalsta programmā noteikts, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra var pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

 Šogad Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu rezultātā kavējušās dažādu materiālu piegādes, komersanti meklējuši jaunus risinājumus materiālu iegādē vai aizstāšanā, kā arī notikuši iepriekš neprognozēti strauji izejmateriālu sadārdzinājumi. Līdz ar to projektu īstenotāji ir bijuši spiesti pārplānot projekta īstenošanas termiņus un ir uzņēmumi, kuri šobrīd  identificējuši, ka noteiktajā termiņā nespēs realizēt iesāktos projektus. Šobrīd atbalsta programmā noteikts, ka saimnieciskās darbības veicējiem maksimālais termiņš projektu realizācijai ir šā gada 31. decembris.

Šīs programma ir mērķtiecīgs mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanas pasākums, lai stiprinātu kopējo valsts uzņēmējdarbības vidi, īpaši vairojot nodarbinātību reģionos un veidojot investoriem pievilcīgas ekonomiskās zonas ārpus galvaspilsētas. Projektu īstenošanas termiņa pagarinājums ļaus uzņēmējiem pabeigt iesāktos investīciju projektus, kā rezultātā tiks sekmēta to produktivitāte, eksportspēja un konkurētspēja,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Programmas ietvaros atbalstu varēja saņemt gan apstrādes rūpniecības komersanti, lai izveidotu ražošanas telpas savām vajadzībām, gan komersanti un ostu pārvaldes, kuri nodarbojas ar industriālā nekustamā īpašuma iznomāšanu un izveidotās telpas iznomās sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem (turpmāk – MVK), kas darbojas apstrādes rūpniecībā. Atbalstīta tiek gan ražošanas ēku izbūve un rekonstrukcija, gan nepieciešamo inženierpieslēgumu izbūve, piemēram, ūdensvada, gāzes, elektroenerģijas pieslēgumu un pievadceļu izbūve. Atbalstu varēja saņemt projektu īstenošanai visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgas pilsētu.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv