2

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu atlasē, kur pašvaldības varēja pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam sociālo mājokļu izveidei, saņēmusi 32 projektu iesniegumus. Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums šajā atlases kārtā ir 32,86 miljoni eiro, kas būtu pietiekams visu projektu realizēšanai apstiprināšanas gadījumā.

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā, kas izveidota, lai  nodrošinātu cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstoša mājokļa pieejamību sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām un samazinātu rindas pašvaldībās šādu mājokļu izīrēšanai, apjomīgākās investīcijas plānotas Rīgas plānošanas reģionā:

  • Rīgas plānošanas reģionā pieprasītais ERAF finansējums četros projektos – 11 348 500 eiro; 
  • Vidzemes plānošanas reģionā pieprasītais ERAF finansējums astoņos projektos  - 2 909 125 eiro;  
  • Latgales plānošanas reģionā pieprasītais ERAF finansējums sešos projektos  - 2 366 361 eiro;  
  • Kurzemes plānošanas reģionā pieprasītais ERAF finansējums astoņos projektos  - 5 159 880 eiro;  
  • Zemgales plānošanas reģionā pieprasītais ERAF finansējums sešos projektos 3 702 392 eiro. 

Kā ziņots iepriekš, pirmajā projektu atlases kārtā  varēs īstenot projektus, atjaunojot vai pārbūvējot pašvaldības, tās izveidotas iestādes vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā esošas un neizīrētas  atsevišķas telpu grupas vai ēkas. Plānots, ka projektu īstenošanas rezultātā līdz 2029. gada beigām tiks nodrošināti modernizēti sociālie mājokļi 1360 cilvēkiem. ES fondu līdzekļus varēs investēt gan būvniecības darbos un saistītās teritorijas labiekārtošanā, gan virtuves un sanitāro telpu aprīkošanā ar funkcionāli nepieciešamajām iekārtām un ierīcēm.

Maksimāli pieejamais ERAF finansējums telpu grupu atjaunošanai ir 650 tūkstoši eiro, Rīgā – 2,5 miljoni eiro, savukārt sociālo ēku atjaunošanā maksimālais ERAF finansējums ir 2 miljoni eiro, Rīgā – 7,65 miljoni eiro. Minimālais investīciju ierobežojums – 200 tūkstoši eiro. Pieejamais ERAF finansējums šajā projektu atlases kārtā sociālo dzīvokļu telpu grupu izveidei - 15 034 603 eiro, no kuriem projekt īstenošanai šobrīd pieprasīti 8 641 401 eiro,  savukārt ēku pārbūvei no pieejamajiem 17 826 744 eiro pieprasīti 16 844 856 eiro. Pieejamais ERAF finansējums ir pietiekams visu projektu apstiprināšanai, ja vien tie atbildīs ES fondu programmas nosacījumiem.

Projektu iesniegumus CFLA pieņēma no 2023. gada 1. decembra līdz 2024. gada 4. martam, un to izvērtēšanu plāno veikt līdz š.g. 4. jūnijam, savukārt projektu īstenošanai pašvaldības var plānot laiku līdz 2029. gada beigām.  Projektu atlases dokumentācija publicēta cfla.gov.lv

ES fondu atbalsts sociālo mājokļu izveidei paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" ietvaros. Jaunu sociālo mājokļu būvniecībai atbalstu varēs saņemt ES fondu programmas otrajā kārtā.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Luste

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv; www.cfla.gov.lv

 

Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu, veicot sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Kuldīgā, Rēzeknē un Jelgavā.