ES Pakalpojumi
--

Lai veicinātu valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku izpratni par ES pakalpojumu direktīvas (2006/123/EK) piemērošanu, Ekonomikas ministrija izstrādājusi divus skaidrojošus videomateriālus.

ES pakalpojumu direktīva tika pieņemta 2006. gada 12. decembrī ar mērķi samazināt administratīvo slogu uzņēmējiem pakalpojumu darbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī vienkāršot un modernizēt publisko pārvaldi. Tā rezultātā ir nodrošināta viena no ES pamattiesībām – brīvība veikt saimniecisko darbību pāri ES robežām.

Direktīva uzliek pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm, izstrādājot tiesību aktus, tajos paredzētās administratīvās procedūras un prasības vērtēt no pakalpojumu sniedzēja aspekta. Attiecīgi, ja to izdotie tiesību akti kaut kādā mērā ierobežo uzņēmējdarbības veikšanu un pakalpojumu sniegšanas brīvību, prasībām visos gadījumos ir jābūt nediskriminējošām, samērīgām un pamatotām ar īpašām sabiedrības interesēm.

Videomateriāls par valsts un pašvaldību iestāžu paziņošanas pienākumu, kas izriet no Pakalpojumu direktīvas sniedz skaidrojumu, kādos gadījumos tiek piemērota Pakalpojumu direktīva un kādi ir valsts un pašvaldību iestāžu pienākumi, paziņojot tehniskos noteikumus pakalpojumu jomā. Video ar piemēru palīdzību skaidrojam, kam jāpievērš uzmanība, izstrādājot likumus, Ministru kabineta noteikumus vai pašvaldību saistošos noteikumus. Atgādinām, ja izstrādājamie normatīvie akti sevī iever dažādus tehniskos parametrus, prasības, noteikumus par pakalpojumiem, vai ar kuriem tiek aizliegta vai ierobežota pakalpojuma sniegšana vai izmantošana, tie ir uzskatāmi par paziņojamiem tehniskiem noteikumiem.

Videomateriāls par tehnisko noteikumu paziņošanu Iekšējā tirgus informācijas sistēmā uzskatāmi palīdz orientēties šajā sistēmā un soli pa solim paskaidro darbības, kas veicamas, lai iestāde Iekšējā tirgus informācijas sistēmā iesniegtu paziņojumu par izstrādāto tehnisko noteikumu projektu. Atgādinām, ka paziņojumi sniedzami ne tikai, kad tehniskie noteikumi jau ir pieņemti, bet arī projekta izstrādes stadijā.

Papildu informācija publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193