Ministru kabineta š.g. 30. augusta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, pilnveidojot normatīvo regulējumu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtotai un ārpuskārtas (pirmstermiņa) verificēšanai.  

Ņemot vērā konstatētās neatbilstības skaitītāju ārpuskārtas verificēšanas procesā, MK noteikumos kā būtiskākais jaunums ir ietverta norma, ka inspicēšanas institūcija pirms ārpuskārtas verificēšanas turpmāk nedrīkstēs veikt no iekšpuses skaitītāju tīrīšanu no netīrumiem vai nosēdumiem, lai neietekmētu skaitītāja mērījumu pareizību.

Kā zināms, mērīšanas līdzekļiem (t.sk. ūdens patēriņa skaitītājiem, siltumenerģijas un elektroenerģijas skaitītājiem) atkārtotā un ārpuskārtas verificēšana ir apliecinājums, ka mērīšanas līdzeklis atbilst metroloģiskajām prasībām. Lai pārliecinātos par mērīšanas līdzekļa mērījumu pareizību, pakalpojumu sniedzējs pēc savas iniciatīvas vai pēc mērīšanas līdzekļa lietotāja pieprasījuma veic mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšanu. Pašlaik inspicēšanas institūcija pirms verificēšanas veikšanas sagatavo mērīšanas līdzekli metroloģiskajai pārbaudei un, gadījumā, ja mērīšanas līdzekļa iekšpusē atrodas svešķermeņi, tie tiek iztīrīti, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekli atbilstošā tehniskā stāvoklī, taču šādas darbības var ietekmēt skaitītāja mērījumu pareizību.

Pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir tiesīgs pieprasīt veikt mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšanu, tajā skaitā dzīvojamo ēku ievados uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem. 2019. un 2020. gadā PTAC kopumā veica 30 mājas ievadu ūdens patēriņa skaitītāju ārpuskārtas verificēšanu, no kuriem par neatbilstošiem metroloģiskajām prasībām tika atzīti 25 ūdens patēriņa skaitītāji jeb 83%, kas izskaidrojams ar to, ka skaitītāju iekšpusē uzkrājas nosēdumi un netīrumi. Savukārt 2021. gadā 21 ūdens patēriņa skaitītājam veica ārpuskārtas verificēšanu, no kuriem par neatbilstošiem metroloģiskajām prasībām tika atzīti 9 ūdens patēriņa skaitītāji. Šobrīd normatīvajā regulējumā nav atrunāts, ka pakalpojumu sniedzējs vai inspicēšanas institūcija pirms ūdens patēriņa skaitītāja ārpuskārtas verificēšanas nedrīkst veikt darbības, piemēram, skaitītāja skalošanu, kas ietekmētu skaitītāja mērījumu pareizību.

Visbiežāk PTAC saņēmis iedzīvotāju sūdzības par nekorektiem mājā ienākošā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem, un nereti veidojas situācijas, kad pirms skaitītāju ārpuskārtas verificēšanas veikšanas, pakalpojuma sniedzējs vai inspicēšanas institūcija tos patvaļīgi skalojusi, kā rezultātā tie rāda pareizi un iedzīvotājiem jāapmaksā pārbaudes veikšanas izdevumi.

Vienlaikus līdz ar grozījumiem MK noteikumi papildināti ar inspicēšanas institūciju pienākumiem pirms mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšanas; precizēta ārpuskārtas verificēšanas kārtība attiecībā uz PTAC; precizēta atkārtotās verificēšanas atzīme; precizētas mērīšanas līdzekļiem maksimāli pieļaujamās kļūdas vērtības; kā arī noteikts, ka inspicēšanas institūcijām turpmāk būs jāiesniedz PTAC pārskats par verificētajiem mērīšanas līdzekļiem reizi gadā (līdz šim bija reizi ceturksnī).

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv