Energoefektivitāte Jaunumi
Projekts CAMS Platform: Priekšlikumi atvērtas energoauditu datu sistematizēšanas metodes ieviešanai Baltijas jūras reģiona valstīs

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “CAMS Platform” ietvaros ir izstrādāti priekšlikumi politikas rekomendācijām atvērtas energoauditu datu sistematizēšanas platformas/metodes ieviešanai Baltijas jūras reģionā balstoties uz Zviedru partneru pilotrisinājumu NEAD Platform (Nordic Energy Audit Data Platform).

Energoauditu izstrādes gaidā tiek ģenerēts ļoti daudz lietderīgu datu, kas potenciāli varētu sniegt vērtīgu informāciju daudzām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā, politikas veidotājiem, nozares ekspertiem, ēku renovācijas projektu īstenotājiem, u.c. Neskatoties uz to,  energoauditu datu analīze un sistematizēšana netiek pilnvērtīgi izmantota lēmumu pieņemšanā, kā arī lielākajā daļā projekta partnervalstu dati nav pieejami apkopotā veidā. Būtiska problēma Baltijas jūras reģionā ir vienota pieeja energoauditu datu ievākšanai, kategorizēšanai un pieejamības nodrošināšanai.

Digitalizācija sniedz iespēju palielināt energoefektivitāti un uzlabot lēmumu pieņemšanu gan privātā, gan publiskā sektora iesaistītajām pusēm. CAMS Platform projektā tiek testēta jauna energoauditu datu sistematizēšanas metodoloģija (SPEEED) un datu platforma (NEAD). Projekta gaitā SPEEED metode un NEAD platforma tika testēta piecās valstīs, 19 pašvaldībās veicot 33 pilotauditus ēkām no četrām NACE kategorijām. Secinājumos iezīmējas būtiska nianse - veiktajos auditos visbiežāk piedāvātais energoefektivitātes uzlabošanas pasākums bija tieši ekonomiski visneizdevīgākais pasākums enerģijas un CO2 ietaupījumu ziņā. Plašāka informācija un partneru secinājumi un priekšlikumi pieejami ziņojumā angļu valodā  “Accelerating the Pace of Energy Efficiency by Improved Energy Audit Data Handling”

Projektā izstrādāts arī koncentrētāks ziņojums, kas analizē projektā testēto rīku – Nordic Energy Audit Data Platform enegoauditu datu sistematizēšanai. Ziņojuma pirmā daļa ietver īsu pārskatu par katras valsts līdzšinējo auditēšanas praksi un energoauditu datu reģistrēšanas un sistematizācijas metodēm. Ziņojuma otrā daļa koncentrējas uz priekšlikumiem dalībvalstu kontekstā (Latvija, Igaunija, Zviedrija, Polija, Krievija) un Baltijas jūras reģiona līmenī.  Priekšlikumi izstrādāti četrās kategorijās –  politiskie, ekonomiskie, sociālie un tehniskie priekšlikumi – balstoties uz projekta ekspertu secinājumiem pēc NEAD platformas testēšanas, kā arī pēc pārrunām ar nozares ekspertiem, energoauditoriem un energoauditēšanas pārraugošo institūciju speciālistiem, un citām ieinteresētajām pusēm.

  • Ziņojums angļu valodā pieejams šeit.
  • Ziņojums latviešu valodā pieejams šeit.