Jaunuzņēmumi
q

Latvija kopā ar partneriem no Spānijas, Portugāles, Francijas, Itālijas, Beļģijas, Ungārijas apņēmusies Interreg Europe projekta “Skills and Scale to Connect for Business Acceleration Services policy transfer” ietvaros iepazīs citu valstu pieredzi un meklēs papildu risinājumus jaunuzņēmumu ekosistēmas tālākās attīstības sekmēšanai un investīciju piesaistei Latvijas jaunuzņēmumos.

Latvijas pusi projektā pārstāvēs Ekonomikas ministrija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; citas dalībvalstis projektā pārstāvēs valsts institūciju un nevalstisko organizāciju, kā arī biznesa organizāciju pārstāvji.

Valstu pārstāvji iesaistījušies kopējā projektā, lai iepazītu citu valstu pieredzi līdzšinējā jaunuzņēmumu politikas un atbalsta instrumentu veidošanā, kā arī lai uzlabotu publisko un biznesa atbalsta organizāciju kapacitāti un spējas pilnveidot uzņēmējdarbības vidi, īpaši fokusējoties uz jaunuzņēmumu ekosistēmu. Šim nolūkam projektā partnerību veidos publisko un privāto organizāciju grupa ar savstarpēji papildinošu pieredzi un kompetenci.

Šobrīd Latvijā Jaunuzņēmuma darbības atbalsta likumā noteikti ir tikai atbalsta piešķiršanas kritēriji, riska kapitāla investoru kvalifikācijas prasības, jauno uzņēmumu darbības izvērtēšanas komisijas izveidošanas kārtība un kompetence. Plānots, ka projekta rezultātā tiks izstrādātas vadlīnijas jaunuzņēmumu ekosistēmas tālākai attīstībai un papildu priekšlikumi atbalsta pasākumiem ar mērķi sniegt ieguldījumu jaunuzņēmumu ekosistēmas darbības pilnveidošanā un nodrošinātu investīciju piesaisti Latvijas jaunuzņēmumos.

Projekta partneru pirmās tikšanās laikā Latvijas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar visiem projekta partneriem un to organizāciju stratēģijām un specifikām, kā arī apmainīties ar labo praksi un iegūt priekšstatu par partnervalstu problēmjautājumiem, kuriem tiks meklēti risinājumi projekta ietvaros. Tāpat tika pārrunāta projekta īstenošanas gaita, gūta partneru pieredze projektu realizēšanā, kā arī plānotas nākamās projekta aktivitātes.  

Tāpat šī bija iespēja iepazīties ar San Sebastian esošo Talantu namu, kurā rezidenti veic pētījumus un apmeklēt tiem paredzētās dzīvošanas telpas. Talantu nama mērķis ir veicināt augsta līmeņa profesionāļu un pētnieku pieņemšanu darbā, kā arī starptautisku pētnieku piesaistīšanu. Papildus bija iespēja iepazīties ar divu jaunuzņēmumu “Onena Medicines” un “i2U” dabību no akselerācijas programmas.

Turpmākajā projekta laikā tiks organizētas darbnīcas ar politikas veidotājiem un iesaistītām pusēm, lai uzlabotu jaunuzņēmumu atbalsta pasākumus projekta partnervalstīm. Projekta noslēgumā katra dalībvalsts prezentēs izstrādāto risinājumu jaunuzņēmumu nozares attīstībai savā zemē; Latvija plāno izstrādāt vadlīnijas jaunuzņēmumu ekosistēmas tālākai attīstībai un papildu priekšlikumus atbalsta pasākumiem.

Lai stiprinātu ES reģiona ražošanas uzņēmumu konkurētspēju gan vietējā, gan globālā līmenī, galvenais faktors ir mērogojamība. Tā ir svarīga, jo uzņēmējdarbības paplašināšana nozīmē, ka MVU varēs strādāt ar vairāk klientiem, resursiem un datiem. Efektīvi atbalstot tos šajā procesā, ES uzņēmumi varēs saglabāt savu produktu vai pakalpojumu kvalitāti un vispārējo efektivitāti, kā arī saglabāt savu izaugsmi un ietekmi uz nodarbinātību.

Projektu finansē Interreg Europe programma.

interreg