Jaunumi

Vairāku tirgus uzraudzības iestāžu pārstāvji šodien notikušajā Tirgus uzraudzības padomes sanāksmē norādīja, ka jau šobrīd savā ikdienas darbā pastiprinātu uzmanību pievērš uzņēmēju informēšanai un konsultēšanai, vienlaikus uzsverot, ka atbalsta principa “konsultē vispirms” plašāku ieviešanu valsts pārvaldē.

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens šodien, 2. novembrī, sasauca Tirgus uzraudzības padomes sēdi, uzsākot diskusiju un tikšanās ciklu ar komersantus uzraugošajām institūcijām, lai diskutētu par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas mehānismiem un uzsāktu “konsultē vispirms” principa ieviešanu.

 

“Tiekoties ar uzņēmējiem reģionos, vērojama spriedze starp valsts uzraugošajām iestādēm un sabiedrību. Uzņēmēji ne vienmēr pārzina visus normatīvos aktus un no tiem izrietošās prasības, kas viņiem jāievēro. Savukārt, pēdējā laikā publiskotie stāsti par valsts un pašvaldību iestāžu attieksmi pret uzņēmējiem ataino sodīšanas praksi kā ierastu tirgus uzraudzības mehānismu. Tirgus uzraudzības iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet gan nodrošināt, ka uzņēmēji, pirmkārt, zina par saviem pienākumiem gan pret saviem klientiem un darbiniekiem, gan pret valsti, un otrkārt, ka viņi godprātīgi tos pilda,” sanāksmē uzsvēra Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Sabiedrībā vērojama arvien lielāka neizpratne par uzņēmējiem piemērojamām prasībām, dažādu valsts pārvaldes uzraugošo institūciju darbu un pieeju normu skaidrošanā. Tāpat šobrīd pastāv ļoti dažādu institūciju prakse un pieeja tirgus uzraudzības nodrošināšanā. “Līdz ar to rodas secinājums, ka Latvija netiek uztverta kā uzņēmējdarbībai un investīcijām pievilcīga vide,” secina ministrs.

 

 

Ekonomikas ministrija Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas plāna ietvaros izstrādājusi “konsultē vispirms” principu, kas paredz valsts pārvaldes uzraugošajām institūcijām sniegt uzņēmumiem normu un prasību skaidrojumu, īpaši pirmreizēju pārkāpumu gadījumā, dodot termiņu nepilnību novēršanai. Principa ieviešana un īstenošana ļautu sasniegt labāku rezultātu normatīvo aktu ievērošanā uzņēmēju pusē, kā arī nodrošinātu efektīvāku un atvērtāku sadarbību starp valsts pārvaldes uzraugošajām institūcijām un komersantiem.

 

Sanāksmes laikā ministrs aicināja uzraudzības iestādes veidot lietpratīgu valsts pārvaldi, kļūt par uzņēmēju uzticamiem palīgiem un sadarbības partneriem, skaidrot likumu normas un no tām izrietošās saistības, pārskatīt uzraugošo institūciju darbības principus (vadlīnijas, metodoloģija, darba metodes), kā arī pārskatīt brīdinājumu - sodu sistēmu, paredzot plašāku konsultēšanas fāzi.

 

Vairums Tirgus uzraudzības padomē pārstāvētās institūcijas atbalsta principa “konsultē vispirms” ieviešanu valsts pārvaldes ikdienā, aicinot to skaidri definēt un detalizēti ieviest valsts pārvaldes darbību reglamentējošajos aktos.

 

Ekonomikas ministrija uzrunājusi Valsts kanceleju par «konsultē vispirms» principa ieviešanu kā vispārēju valsts pārvaldes iestāžu darbības principu Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Tāpat plānots izstrādāt vienotu algoritmu principa “konsultē vispirms” vienotai izpratnei un ieviešanai, kā arī vadlīnijas tā ieviešanai iestāšu ikdienas darbībā. Līdz ar to arī katrai iestādei būs jāizvērtē prasības, kas tiek piemērotas fiziskajām vai juridiskajām personām, kā arī tās pārziņā esošos sodus un sodu politiku.

 

Tirgus uzraudzības padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp nepārtikas tirgus uzraudzības iestādēm. Padomes funkcijas ir izvērtēt situāciju tirgus uzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu jomā, kā arī tirgus uzraudzības iestāžu sadarbībā un kompetences sadalē; un sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu tirgus uzraudzības iestāžu uzraudzības un kontroles programmas) un to izpildi.

 

Padomē darbojas pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Nodokļu kontroles pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta, Veselības inspekcijas, Nacionālā veselības dienesta, Valsts darba inspekcijas, Valsts vides dienesta, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, Valsts policijas un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs".

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem