Būvniecība Jaunumi

Ekonomikas ministrija aicina biedrības un nodibinājumus, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, līdz 2021. gada 1. novembrim deleģēt savu pārstāvi darbam Latvijas Būvniecības padomē.

Lai pieteiktos darba Būvniecības padomē, nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

  1. valdes (sapulces) lēmumu par pārstāvja deleģēšanu;
  2. pārstāvja kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese) un tā pieredzi pārstāvētajā jomā un pieredzi pārstāvētajā biedrībā vai nodibinājumā.;
  3. informāciju par biedrību vai nodibinājumu (darbības ilgumu un biedru skaitu (fiziskas vai juridiskas personas)).

Pieteikumus un pievienotos dokumentus lūdzam nosūtīt Ekonomikas ministrijai pa pastu uz adresi Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 vai oficiālo e-pasta adresi: pasts@em.gov.lv

 

Par Latvijas Būvniecības padomi:

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī 15 biedrību un nodibinājumu, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, deleģēti pārstāvji. Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

Padome tiek ievēlēta uz trīs gadiem.

Plašāka informācija par Latvijas Būvniecības padomes darbu pieejama šeit.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv