Mikroshēma

Digitalizācija mūsdienās ietekmē visas ekonomikas nozares un maina mūsu dzīvi, darbu un saziņu. Digitalizācijas jautājumus īpaši aktualizēja Covid-19 pandēmija, apliecinot, cik aktuāla gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem ir spēja adaptēties un izmantot digitālos pakalpojumus, rīkus un piemēroties mainīgajiem apstākļiem kopumā. Tādēļ Atveseļošanas fonda plāna (turpmāk AF) ietvaros kā viena no galvenajām prioritātēm ir noteikts atbalsts uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību digitālajai transformācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstība.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: Eiropa patlaban piedzīvo nozīmīgu pārmaiņu laiku, ko būtiski ir ietekmējušas Covid-19 pandēmijas radītās sekas. Šis laiks ir nopietns pārbaudījums arī Latvijas sabiedrībai, biznesa videi un valstij, taču vienlaikus tā ir arī mūsu iespēja īsā laikā īstenot fundamentālas pārmaiņas tautsaimniecībā gan attiecībā uz klimata neitrālu ekonomiku, gan uzņēmējdarbības digitalizāciju, gan nevienlīdzības mazināšanu.”

 

“Covid-19 pandēmijas laiks apliecinājis, ka mums vitāli nepieciešams ieguldīt uzņēmumu un dažādu procesu digitalizācijā, kas ļautu elastīgāk piemēroties dažādām situācijām un mazinātu potenciālos negatīvos triecienus nākotnē. Atbilstoši IKT risinājumi un inovācijas ir ieguvušas īpašu nozīmi gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju ikdienā,” uzsver ekonomikas ministrs.

AF digitalizācijas veicināšanas pasākumi paredz ieguldījumus dažādās apmācībās, lai sekmētu digitālo prasmju uzlabošanos un veicinātu digitālo iespēju, rīku un e-pakalpojumu izmantošanu. Vienlaikus paredzēts palielināt valsts un pašvaldību darbības efektivitāti un ieviest vienotus IKT risinājumus komunikācijai ar sabiedrību.

Kopumā AF ietvaros Latvijai ir paredzēts finansējums 1,82 miljardu eiro apmērā un digitalizācijas pasākumos ir paredzēts ieguldīt vairāk kā 365 milj.eiro, kas ir 20% no AF kopējā finansējuma, paredzot atbalsta pasākumus gan 5G infrastruktūras nodrošināšanai, gan iedzīvotāju digitālo pamatprasmju pilnveidei, publisko platformu un valsts IT sistēmu attīstībai, kā arī 140 milj. eiro no kopējā finansējuma apjoma paredzot uzņēmējdarbības digitālai transformācijai un digitālo prasmju uzlabošanai.

Ekonomikas ministrija ir uzsākusi darbu pie attiecīgo atbalsta programmu izstrādes un līdz 2026. gadam paredz sniegt atbalstu digitalizācijas veicināšanai sekojošiem pasākumiem:

  • Automatizācijas, robotizācijas veicināšanai un iekārtu atjaunināšanai uzņēmējiem paredzēts sniegt aizdevumus jaunu digitālu risinājumu ieviešanai. Šim mērķim paredzētais finansējums - vairāk kā 45 milj. eiro, kopumā izsniedzot 133 aizdevumus.
  • Tradicionālo procesu digitalizācijai mazajiem un vidējiem komersantiem ir paredzēts piešķirt līdz 200 grantiem par kopējo finansējumu 40 milj. eiro apmērā.
  • Jaunu digitālu produktu un pakalpojumu izstrādei komersantiem paredzēts piešķirt grantus kopumā vairāk kā 24 milj. eiro apmērā.
  • Uzņēmumu digitālo prasmju attīstībai paredzēts sniegt atbalstu vismaz 3000 mazo un vidējo uzņēmumu apmācībām, paredzot šim mērķim 20 milj. eiro finansējumu.
  • Lai nodrošinātu visu iepriekšminēto atbalsta iniciatīvu koordināciju un popularizēšanu, plānots nodrošināt 10 milj. EUR līdzfinansējumu Eiropas Digitālo inovāciju centra un reģionālo centru izveidei, kas strādās, lai paaugstinātu uzņēmumu un sabiedrības izpratni par digitālo transformāciju. Tā ietvaros paredzēts īstenot uzņēmumu, asociāciju, pašvaldību un valsts pakalpojumu sniedzēju mentoringa, risinājumu pilotēšanas, digitālās pratības noteikšanas u.c. pasākumus.

Ekonomikas ministrijas piedāvātais pasākumu kopums AF ietvaros Latvijas ātrākai atveseļošanai pēc Covid-19 pandēmijas ietver četrus darbības virzienus – uzņēmumu digitalizāciju, ekonomikas transformāciju un produktivitāti, reģionālās nevienlīdzības mazināšanu un klimata pārmaiņas, uzņēmējdarbības atbalstam kopumā paredzot vismaz 450 miljonus eiro.

AF ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Fonda mērķis – atbalstīt reformas, uz kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī investīcijas, īpaši kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas AF plāns ir sagatavots atbilstoši Nacionālā attīstības plāna mērķiem, ņemot vērā EK ieteikumus un ES Padomes rekomendācijas stabilai un veiksmīgai Latvijas izaugsmei. Fonda līdzekļi Latvijai varētu būt pieejami šā gada otrajā pusē, un tie investējami līdz 2026. gadam.

Atveseļošanas fonda plānu iespējams skatīt šeit.

Infografika

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv