Amatu konkurss Latvenergo

Obligātās minimālās prasības kandidātiemlai piedalītos konkursā, ir nevainojama reputācija un augstākā izglītība inženierzinātnēs, vadībzinībās, ekonomikā vai uzņēmējdarbības jomā. Tāpat nepieciešama pēdējo desmit gadu laikā iegūta vismaz trīs gadu darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā vai arī vismaz divu gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības padomes locekļa amatā. Amata kandidātiem jāpārvalda valsts valoda normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un angļu valoda – atbilstoši C1 līmenim.

Savukārt galvenās profesionālās pieredzes, zināšanu un kompetences jomas prasības kandidātiem ir šādas:

  • Pēdējo desmit gadu laikā gūta darba pieredze enerģijas ražošanas, elektroenerģijas sadales vai enerģijas tirdzniecības jomā, vismaz 3 miljonu eiro ietilpīga projekta vadībā un īstenošanā, kā arī kapitālsabiedrībās, kas kandidāta darba vai pilnvaru laikā strādājušas ar peļņu;
  • izpratne un zināšanas par elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu, elektroenerģijas pārvadi, sadali, tirdzniecību, lielu energosistēmu darbību un elektrības tirgus attīstības jautājumiem;
  • izpratne par attīstības tendencēm enerģētikā, t. sk. enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām, ūdeņraža ražošanu un izmantošanu, atjaunīgajiem energoresursiem, un GreenDeal nosacījumiem, kā arī ilgtspējas aspektiem;
  • izpratne par “Latvenergo” koncerna komercdarbību;
  • izpratne un zināšanas par publiskas personas kapitālsabiedrības darbību un pārvaldību, kā arī par korporatīvās pārvaldības principiem;
  • izpratne par stratēģijas izstrādi un tās mērķu sasniegšanu un spējas definēt stratēģisko vīziju, izvirzīt mērķus un uzraudzīt to izpildi.

Tāpat kandidātiem pienākumu pildīšanai nepieciešamas tādas vadības kompetences kā stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, lēmumu pieņemšana un atbildība, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, kā arī pārmaiņu vadīšana.

Īpašie nosacījumi kandidātiem:

Konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā nominācijas komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrās kārtas laikā paredzētas pretendentu intervijas, kuru laikā konkursa dalībnieki nominācijas komisijai prezentēs stratēģisko redzējumu par AS “Latvenergo” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, kā arī par galvenajām “Latvenergo” attīstības iespējām tuvāko piecu gadu laikā. Savukārt trešajā kārtā komisija vērtēs pretendentu vadības kompetences.

Konkursa noslēgumā viens vai divi visaugstāko novērtējumu guvušie pretendenti tiks izvirzīti Ekonomikas ministrijai prioritārā secībā, galīgā lēmuma pieņemšanai un kandidāta ievēlēšanai amatā. Ieņemot amatu, jaunais AS “Latvenergo” padomes loceklis saņems mēneša atlīdzību 3 448 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

Nominācijas procesu Valsts kanceleja organizē sadarbībā ar Ekonomikas ministriju. Konkursa sludinājums pieejams Valsts kancelejas tīmekļvietnē, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, Ekonomikas ministrijas, AS “Latvenergo” mājaslapās un sociālajos tīklos.

Konkursa nominācijas komisiju vada Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos, Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks, tās sastāvā ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas vecākā eksperte kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos Marina Podvinska, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Politikas grupas vadītāja Zane Kotāne, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un Politikas daļas direktors Jānis Lielpēteris un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis  Dainis Ģēģers Padomes locekļa amata kandidātu novērtēšanas un atlases procesā iesaistīts personāla atlases pakalpojumu sniedzējs SIA “EIRO PERSONĀLS”.

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts kancelejas

Komunikācijas departaments