Būvniecība Jaunumi
" "

Ministru kabinets šā gada 19. oktobra sēdē apstiprināja būvju vispārīgo prasību būvnormatīvu LBN 200-21, kurā apvienoti vairāki būvnormatīvi ar mērķi noteikt prasības dažādu būvju – ēku, stadionu, arēnu, brīvdabas izklaides būvju projektēšanai, būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei un restaurācijai vienā normatīvajā regulējumā.

Jaunais būvnormatīvs izstrādāts sadarbībā ar nozares ekspertiem veidojot jēgpilnu regulējumu un izslēdzot novecojušās normas, nodrošinot iespēju būvspeciālistiem projektēšanā izmantot mūsdienu prasībām atbilstošākos risinājumus.

Ar jauno regulējumu vienkopus ir ietvertas prasības ēku galvenajiem raksturlielumiem – telpu augstumiem, stāvu skaitam, apbūves laukumam, ēkas kopējai platībai, stāvu platībai, telpas platībai un ārtelpu platībai.

Tāpat ir pilnveidotas prasības ēku lietošanas drošībai, pilnveidotas higiēnas prasības, nekaitīguma prasības būvēm, pilnveidotas vides pieejamības prasības.

Vienlaikus precizēta arī virkne speciālo būvnormatīvu, viena veida prasības iekļaujot vienā normatīvā, tādējādi mazinot regulējuma sadrumstalotību.

Jaunais būvnormatīvs stāsies spēkā 2021. gada 1. novembrī.

Būvnormatīvs LBN 200-21 apvieno Latvijas būvnormatīvus LBN 208-15 „Publiskas būves” un LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv