Jaunumi

Saeima šā gada 7. maijā galīgajā lasījumā apstiprināja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus likumā  „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, nosakot atvieglotākus nosacījumus atsevišķu Darba likuma normu piemērošanai līdz 2020.gada 31.decembrim, kas ļaus darba devējiem saglabāt esošās darbavietas un elastīgāk organizēt darbu uzņēmumos. Grozījumi likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

“Saeimas apstiprinātie grozījumi likumā ļaus uzņēmējiem saglabāt esošās darba vietas un noturēt darbiniekus. Valstij ir jāsniedz pēc iespējas plašāks un daudzveidīgāks atbalsts, lai uzņēmēji var noturēt augsti kvalificētus speciālistus, kas būs pamats uzņēmumu pilnvērtīgas darbības atjaunošanai tuvākajos mēnešos,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

 

Grozījumi likumā ļaus darba devējam, kas atbilst Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku kritērijiem, ja to ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze:

  1. samazināt Darba likumā paredzēto darbiniekam noteikto samaksu par dīkstāvi no 100% līdz 70% no darbiniekam izmaksājamās algas;
  2. piešķirt darbiniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

 

Būtiski norādīt, ka dīkstāves apmaksas apmērs samazinātā apmērā tiek piemērots arī citās valstīs, piemēram, Lietuvā tas noteikts 40% apmērā.

 

Vienlaikus grozījumi paredz, ka darba koplīgumā, kas noslēgts ar arodbiedrību, var vienoties, ka pie īslaicīga ražošanas apjoma krituma sakarā ar COVID-19 izraisīto krīzi darbiniekam tiek noteikts nepilns darba laiks.

 

Gan samazinot samaksu par dīkstāvi, gan nosakot nepilno darba laiku, grozījumi paredz saglabāt darbiniekam darba samaksu minimālās mēneša darba algas apmērā un par katru apgādībā esošu bērnu līdz 24 gadu vecumam līdzekļus valsts noteiktajā minimālajā uzturlīdzekļu apmērā. Darbiniekam, kurš nepiekrīt atlīdzības samazinājumam vai nepilnajam darba laikam, ir tiesības uzteikt darba līgumu, neievērojot  Darba likumā noteikto mēneša termiņu un saņemt atlaišanas pabalstu.

 

“Ir svarīgi radīt visus nepieciešamos drošības un atbalsta pasākumus Covid-19 seku mazināšanai, tāpēc no valsts puses šobrīd tiek ieviesti dažādi risinājumi un atbalsta mehānismi ekonomiskas stimulēšanai. Ekonomikas ministrija aktīvi turpina darbu pie ekonomikas atjaunošanas plāna, vienā dokumentā integrējot citu ministriju iesniegtos priekšlikumus vairāku sektoru aktivizēšanai, to starp satiksmes, zemkopības, kultūras, un citās jomās,” norāda ministrs.

 

Detalizēti ar grozījumiem likumā  „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” var iepazīties Saeimas tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv