Atbalsta pasākuma apraksts

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu un pētniecības, izglītības, pašvaldības un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos
Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs veido klasteri, kas kopējā sadarbības tīklā apvieno komersantus, pētniecības organizācijas, zinātniskās institūcijas, izglītības iestādes un citas institūcijas un darbojas savstarpēji saistītās nozarēs, tautsaimniecības nišā, produkta vai pakalpojuma grupā vai vērtības ķēdē, vai reģionā. 
Atbalstāmās darbības: Starptautiskās sadarbības, klasteru atpazīstamības, sadarbības ar izglītības iestādēm veicināšana, apmācības, zināšanu pārneses sekmēšanas u.c. pasākumi. 

Finansējuma saņēmējs

Biedrības, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti

Atbalsts veids

Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

85% 

Pieejamais finansējums

6 200 001 euro

Pieejamā informācija

Prezentācija

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumu projekts

2016.gada 15.martā saskaņotais noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā. 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta 1.pielikums

MK noteikumu projekta 2.pielikums

MK noteikumu projekta anotācija

Sākotnējais novērtējums Sākotnējais novērtējums

Vērtēšanas kritēriji

Kritēriju kopa 2016.gada 12.februārī apstiprināta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.

Projektu vērtēšanas kritēriji

Kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums

 

Plānotā atlase

2016.gada 2.ceturksnis 

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Nozaru politikas departaments

Evita Feldberga
Tel. 67013023
E-pasts: Evita.Feldberga@em.gov.lv

attels