Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu

1.Pamatojoties uz likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 13. panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1266 „Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums” 4. un 5. punktu apstiprināt Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

Z. Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

G. Jaunbērziņa – Beitika – valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas  birojs” direktore

Padomes locekļi:

M. Blašķe – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore

L. Māriņa – Nacionālās metroloģijas institūcijas pārstāve

A. Cars –  Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

R. Rudus – Tehnisko ekspertu asociācijas valdes priekšsēdētājs

I. Pilmanis – Nacionālās standartizācijas institūcijas valdes loceklis

V. Reinika – Latvijas Testēšanas laboratoriju asociācijas pārstāve

A. Šišuļins -  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novērtēšanas nodaļas vecākais eksperts

D. Straupmane – Latvijas Laboratorās medicīnas biedrības pārstāve

A. Segliņa – Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja

L. Matuko – Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāve

D. Ugare – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

B. Vītoliņa – Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore

M. Zelmenis – Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs

K. Zvirbulis – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas eksperts

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ekonomikas ministrijas 2019. gada 13. novembra rīkojumu Nr.1-6.1/2019/139 “Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu”.

I. Indriksone