Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu

1. Pamatojoties uz likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 13.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1266 „Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums” 4. un 5.punktu apstiprināt Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

Z.Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Padomes priekšsēdētāja vietniece

G.Jaunbērziņa – Beitika – valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas  birojs” direktore

Padomes locekļi:

I.Apsīte  -  Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore

L.Māriņa – Nacionālās metroloģijas institūcijas pārstāve

A.Cars –  Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

J.Pēkale – Tehnisko ekspertu asociācijas valdes priekšsēdētāja

I.Pilmanis – Nacionālās standartizācijas institūcijas valdes loceklis

V.Reinika– Latvijas Testēšanas laboratoriju asociācijas pārstāve

R.Rimša -  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides   aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā eksperte

J.Storoženko – Latvijas Laboratorās medicīnas biedrības valdes locekle

A.Segliņa – Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte

Ģ.Tobijs – Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvis

D.Ugare – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

B.Vītoliņa – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs direktore

M.Zelmenis – Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs

K.Zariņa – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas vadītāja

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ekonomikas ministrijas 2014.gada 2.decembra rīkojumu Nr.234 “Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu”.

Ekonomikas ministrs                                                                R. Nemiro