Iestāde Klimata un enerģētikas ministrija Ekonomikas ministrija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Mājas lapa

EKII: www.ekii.lv

ALTUM: www.altum.lv/lv

CFLA: www.cfla.gov.lv

Atbalsta programmas nosacījumi

Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"
https://likumi.lv/ta/id/330568

Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumi Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"

https://likumi.lv/ta/id/321021

Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 169 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi"

https://likumi.lv/ta/id/340874

Kopējais finansējums 30 miljoni euro  4,56 miljoni euro 12,44 miljoni euro

Piemērots vairāk

Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas zina kādas iekārtas grib uzstādīt dzīvojamā mājā

Ģimenēm ar apgādībā esošiem bērniem, kas grib uzlabot dzīvojamās mājas energoefektivitāti

Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas grib nomainīt apkures iekārtas

Atbalstāmās aktivitātes

 • jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas
 • jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules un vēja elektrostacijas)
 • mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide

1. jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules un vēja elektrostacijas)
2. energoefektivitātes paaugstināšana:

 • būvdarbi dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās
 • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide
 • jaunas ūdens sildīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
 • jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana
 • citi pasākumi, ja tie nepieciešami vienlaikus ar kādu no augstāk minētajiem pasākumiem dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai
 • mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide
 • siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-ūdens vai gaiss-ūdens) iegāde
 • koksnes biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam, iegāde
 • elektriskās apkures sistēmas siltumenerģijas avotu iegāde un uzstādīšana

Pieejamie atbalsta veidi

Grants (atbalsts)

 • Garantija
 • Tehniskā palīdzība (tikai ģimenēm ar vismaz 1 bērnu vai iestājušos grūtniecību)
 • Grants (tikai ģimenēm ar vismaz 1 bērnu vai iestājušos grūtniecību)

Grants (atbalsts)

Maksimālais granta (atbalsta, dāvinājuma) apjoms

Līdz 15000 euro nepārsniedzot 70% no attiecināmām izmaksām

 • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai – 5000 euro
 • Saules un vēja elektrostacijas – līdz 4000 euro

Granti savstarpēji nesummējas – iespējams saņemt vienu no grantiem

4400 euro uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā nepārsniedzot 95% no attiecināmām izmaksām

Tehniskā palīdzība

Nav paredzēts

1000 euro atbalsts (paredzēts, ja atbalsta saņēmējs ir persona, kuras apgādībā ir vismaz viens bērns, vai personai iestājusies grūtniecība, vai persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs):

 • būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas
 • ēkas pagaidu energosertifikāta izstrādes izmaksas

Dokumentāciju sagatavo ALTUM atlasīti pakalpojuma sniedzēji (skatīt sarakstu)
Tehniskā palīdzība tiek izmaksāta kopā ar grantu pēc pasākumu īstenošanas

Nav paredzēts

Aizdevuma garantija

Nav paredzēts


Paredzēts, ja nepieciešams papildu nodrošinājums kredītiestādes aizdevumam:

 • līdz 30% apmērā no aizdevuma summas
 • nepārsniedz 20000 euro
 • termiņš nepārsniedz 10 gadus

Aizdevums nav obligāts

Nav paredzēts

Atbalsta saņēmējs

 • fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu un kurš iesniedz projekta iesniegumu

Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs – jāiesniedz citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā un tādi īpašnieki arī skaitīsies kā projekta iesniedzējs

 • fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir viena dzīvokļa māja vai divu dzīvokļu māja, vai 
 • fiziskas personas, kuras ir dzīvokļa īpašumos sadalītas divu dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki, vai dzīvokļa īpašumos nesadalītas viena dzīvokļa mājas vai divu dzīvokļu mājas kopīpašnieki, kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir attiecīgā dzīvojamā māja
 • privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja
Projekta iesniedzējs nodrošina nepieciešamos dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumus par dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem

Projekta iesniedzējs

 • fiziska persona, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • pilnvarotā persona – fiziska persona, atbalsta saņēmējs pilnvarojis viņa vārdā īstenot atbalstāmos pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu
 • fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
 • pilnvarotā persona – fiziska vai juridiska persona, kuru šo dzīvojamo māju īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot atbalstāmos pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu
 • īpašnieks – privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai īpašnieka pilnvarota persona
 • kopīpašnieku vai vairāku īpašnieku, kuru īpašumā ir dzīvojamā māja, pilnvarota persona

Reģions

Visā Latvijas teritorijā

Visā Latvijas teritorijā

Valstspilsētu un novadu pilsētu teritorijas

Dzīvojamā māja

Saskaņā ar būvju klasifikāciju:

 • viena dzīvokļa mājas (būves kods 1110)
 • dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)
 • individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102)
 • individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)
 • dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

Saskaņā ar būvju klasifikāciju:

 • viena dzīvokļa mājas (būves kods 1110)
 • divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101), tajā skaitā dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)
Saskaņā ar būvju klasifikāciju:
 • viena dzīvokļa mājas (kods 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 11210101)
 • triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 11220101; 11220102; 11220103)
Dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50 m2
Atbilst E klasei vai efektīvākai klase

Dzīvojamās mājas statuss

Nodota ekspluatācijā vai piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jānodod ekspluatācijā

Nodota ekspluatācijā 

Nodota ekspluatācijā vismaz septiņus  gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus

Saimnieciskā darbība

Dzīvojamā mājā un palīgēkās, kur uzstādītas iekārtas, netiek veikta saimnieciskā darbība

Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Izmaksu attiecināmības periods

Sākot ar 2022. gada 9. martu

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana, iekārtu uzstādīšana pēc līguma noslēgšanas

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana, iekārtu uzstādīšana pēc līguma noslēgšanas

Projekta pieteikumu iesniegšana

Sākot ar 2022. gada 15. martu

Sākot ar 2021. gada 27. maiju

Sākot ar 2023. gadu (plānoti četri uzsaukumi)

Pieteikšanās kārtība

1. Īsteno projektu
2. Elektroniski iesniedz projekta iesniegumu un pamatojošos dokumentus atbalsts@lvif.gov.lv
3. Noslēdz līgumu ar Vides investīciju fondu
4. Saņem atbalstu – grantu

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus
2. Elektroniski iesniedz projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus mans.altum.lv
3. Noslēdz līgumu ar ALTUM
4. Īsteno projektu
5. Elektroniski iesniedz izmaksas pieprasījumu pieteikumu mans.altum.lv atbalsta saņemšanai, norādot, ka projekts pabeigts
6. Saņem atbalstu – tehnisko palīdzību un grantu vai tikai grantu

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus
2. Elektroniski iesniedz projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus CFLA
3. Noslēdz līgumu ar CFLA
4. Realizē projektu
5. Saņem atbalstu – grantu

Projekta monitorings

5 gadu monitorings iesniedzot monitoringa pārskatus Vides investīciju fondā.

 • Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – nav paredzēts
 • Pēc elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas un atbalsta izmaksas -  ALTUM veiks pārbaudi, vai vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām. Šī pārbaude tiks veikta 5 gadu periodā. Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto uzskaites sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, tiek uzskatīts, ka iepriekšminētais nosacījums tiek izpildīts. Nepieciešamības gadījumā ALTUM var lūgt papildus iesniegt dokumentus, kas apliecinātu nosacījuma izpildi.
 • 5 gadu pēcuzraudzība

Nosacījumi jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei

 • vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nepārsniedz 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes
 • maksimālais atbalsts 4 000 euro
 • drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves
 • vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • maksimālais atbalsts 4 000 euro
 • drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves
 • tiek sasniegts primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20% apmērā (skatīt https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefektivitate/)
 • vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • maksimālais atbalsts 4 400 euro uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā
 • drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves

Nosacījumi siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei

Esoša fosilos energoresursus (gāze, ogles, dīzeļdegviela, akmeņogles) izmantojoša apkures katla nomaiņa uz:

 • koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot)
 • saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300l
 • siltumsūknis (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50kW (ieskaitot)

Nav prasība par nomaiņu vai uzstādāmo katlu. Paredzēts siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem. Iekārtu iegāde un uzstādīšana pieļaujama īstenojot kādu no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas kopumā nodrošina, ka:

 • dzīvojamās mājas apkures patēriņa līmenis tiek samazināts nodrošinot, ka tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase un tā nav zemāka par C ēku energoefektivitātes klasi un
 • tiek samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā

Sākotnēji iesniedz sākotnējo dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējumu, bet piesakoties atbalsta izmaksai – ēkas pagaidu energosertifikātu

Nav prasība par nomaiņu vai uzstādāmo katlu:
 • uzstādāmās iekārtas spēj gada ietvaros pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmo dzīvokļu īpašumu siltumapgādi apkurei vajadzības
 • vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo (viena dzīvokļa mājas un divu dzīvokļu mājas)
 • vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (triju vai vairāku dzīvokļu mājas)

Atbalsta kombinēšana ar citām atbalsta programmām

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Iesniedzamie dokumenti

Uzstādot saules vai vēja elektrostacijas:
1) iekārtas uzstādītāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) vai elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu
3) elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija
4) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
5) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
6) elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija


Īstenojot mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai:
1) siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija
3) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
4) līguma kopija par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms)


Uzstādot siltumenerģijas ražošanas iekārtu:
1) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinoši dokumenti
2) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
3) siltumenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija
4) ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību (ja attiecināms)
5) dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei pieslēguma (ja attiecināms)
Citi MK noteikumos Nr. 150 24. punktā noteiktie dokumenti

Īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: 
1) sākotnējais dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums
Plānojot uzstādīt saules vai vēja elektrostacijas:
1) dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu
2) aprēķins, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20% primārās enerģijas samazinājums (skatīt: ALTUM aprēķina metodika)
3) piedāvājums no šo noteikumu iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms
4) informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai
Citi MK noteikumos Nr. 103 8. punktā noteiktie dokumenti, kas apliecina dzīvojamās mājas un atbalsta saņēmēja atbilstību nosacījumiem

tiks precizēts