Iestāde Klimata un enerģētikas ministrija Ekonomikas ministrija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Mājas lapa

EKII: www.ekii.lv

ALTUM: www.altum.lv/lv

CFLA: www.cfla.gov.lv

Atbalsta programmas nosacījumi

Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" ar 2023. gada 13. jūnija grozījumiem

Privātmāju energoefektivitātes programmā šobrīd ir rezervēts viss pieejamais finansējums. No šī gada 8. marta jaunu pieteikumu pieņemšana dalībai Privātmāju energoefektivitātes programmā ir pārtraukta.
Par jauniem atbalsta risinājumiem sekojiet jaunumiem Ekonomikas ministrijas un Altum mājas lapā un  sociālajos kontos.

 

 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi

Kopējais finansējums 40 miljoni EUR  4,56 miljoni euro 12,44 miljoni  EUR ERAF finansējuma

Piemērots vairāk

Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuri zina, kādas iekārtas grib uzstādīt dzīvojamā mājā

Ģimenēm ar apgādībā esošiem bērniem, kas grib uzlabot dzīvojamās mājas energoefektivitāti

Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuri vēlas nomainīt apkures iekārtas

Atbalstāmās aktivitātes

 • Jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas
 • Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules elektrostacija, ietverot saules paneļus un invertoru, vēja elektrostacija, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru)
 • Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide

1. jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules un vēja elektrostacijas)
2. energoefektivitātes paaugstināšana:

 • būvdarbi dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās
 • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide
 • jaunas ūdens sildīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
 • jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana
 • citi pasākumi, ja tie nepieciešami vienlaikus ar kādu no augstāk minētajiem pasākumiem dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai
 • Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide
 • Siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-ūdens vai gaiss-ūdens) iegāde
 • Biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam, iegāde
 • Gaiss-gaiss siltumsūkņu iegāde
 • Papilddarbības:
  • Saules paneļu sistēmas iegāde un uzstādīšana
  • Jaudas palielināšana elektrotīkla pieslēgumam
  • Apkures sadales sistēmas, karstā ūdens sadales sistēmas atjaunošana, pārbūve vai izveide atkarībā no izvēlētā siltumapgādes risinājuma un tam izvirzītajiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai

Pieejamie atbalsta veidi

Grants (atbalsts)

 • Garantija
 • Tehniskā palīdzība (tikai ģimenēm ar vismaz 1 bērnu vai iestājušos grūtniecību)
 • Grants (tikai ģimenēm ar vismaz 1 bērnu vai iestājušos grūtniecību)

Grants (atbalsts)

Maksimālais granta (atbalsta, dāvinājuma) apjoms

Vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 eiro, nepārsniedzot 70% no attiecināmām izmaksām

 • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai – 5000 euro
 • Saules un vēja elektrostacijas – līdz 4000 euro

Granti savstarpēji nesummējas – iespējams saņemt vienu no grantiem

1.uzsaukums: pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai - 95% no attiecināmām izmaksām (iesniegšana noslēgusies)
2. uzsaukums: siltumsūkņi - 85% no attiecināmām izmaksām (iesniegšana noslēgusies)
3. uzsaukums: granulu katli - 70% no attiecināmām izmaksām iesniegšana noslēgusies)
4. uzsaukums: atbalsts visām iepriekšminētajām apkures sistēmām - no 50% - 95% no attiecināmām izmaksām, atbilstoši izvēlētajai iekārtai (atvērts iesniegumiem līdz 30.04.2024.)

Attiecināmās izmaksas tiek noteiktas atbilstoši Atlases nolikuma 1.5. pielikumam "Metodika mājsaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai".

4400 EUR ierobežojums uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā

Tehniskā palīdzība

Nav paredzēts

1000 euro atbalsts (paredzēts, ja atbalsta saņēmējs ir persona, kuras apgādībā ir vismaz viens bērns, vai personai iestājusies grūtniecība, vai persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs):

 • būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas
 • ēkas pagaidu energosertifikāta izstrādes izmaksas

Dokumentāciju sagatavo ALTUM atlasīti pakalpojuma sniedzēji (skatīt sarakstu)
Tehniskā palīdzība tiek izmaksāta kopā ar grantu pēc pasākumu īstenošanas

Nav paredzēts

Aizdevuma garantija

Nav paredzēts


Paredzēts, ja nepieciešams papildu nodrošinājums kredītiestādes aizdevumam:

 • līdz 30% apmērā no aizdevuma summas
 • nepārsniedz 20000 euro
 • termiņš nepārsniedz 10 gadus

Aizdevums nav obligāts

Nav paredzēts

Atbalsta saņēmējs

Fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu un kurš iesniedz projekta iesniegumu Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs – jāiesniedz citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā un tādi īpašnieki arī skaitīsies kā projekta iesniedzējs
 • fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir viena dzīvokļa māja vai divu dzīvokļu māja, vai 
 • fiziskas personas, kuras ir dzīvokļa īpašumos sadalītas divu dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki, vai dzīvokļa īpašumos nesadalītas viena dzīvokļa mājas vai divu dzīvokļu mājas kopīpašnieki, kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir attiecīgā dzīvojamā māja

Privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja

Projekta iesniedzējs nodrošina nepieciešamos dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumus par dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem

Projekta iesniedzējs

 • Fiziska persona, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Fiziska persona – dzīvokļu īpašnieku kopība – atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām
 • Biedrība vai nodibinājums, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Reliģiska organizācija, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Projekta iesniedzējs var pilnvarot pārstāvi, kurš iesniedzēja vārdā organizē procesu, paraksta un iesniedz dokumentus, bet pilnvarotā persona nekļūst par projekta iesniedzēju MK noteikumu Nr. 150 izpratnē. Pieteikumā kā iesniedzējs tomēr norādāms mājas īpašnieks.
 • fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
 • pilnvarotā persona – fiziska vai juridiska persona, kuru šo dzīvojamo māju īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot atbalstāmos pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu
 • Īpašnieks – privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai īpašnieka pilnvarota persona
 • Kopīpašnieku vai vairāku īpašnieku, kuru īpašumā ir dzīvojamā māja, pilnvarota persona[MS1] *
* trīs un vairāk dzīvokļu mājās projekta iesniedzējs ir vienīgais dzīvojamās mājas īpašnieks vai pārvaldīšanas funkciju veicējs, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam.

 

Reģions

Visā Latvijas teritorijā

Visā Latvijas teritorijā

Valstspilsētu un novadu pilsētu teritorijas

Dzīvojamā māja

Ierakstīta zemesgrāmatas nodalījumā un atrodas projekta iesniedzēja īpašumā

Saskaņā ar būvju klasifikāciju kadastrā:

 • viena dzīvokļa mājas (kods 1110, 111001, 11100101; 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 1121, 112101, 11210101)triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122, 112201, 11220101; 11220102;11220103, 11220104,11220105)

Saskaņā ar būvju klasifikāciju:

 • viena dzīvokļa mājas (būves kods 1110)
 • divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101), tajā skaitā dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

Saskaņā ar būvju klasifikāciju:

 • viena dzīvokļa mājas (kods 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 11210101)
 • triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 11220101; 11220102; 11220103)

Dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50m2.


Dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus[MS1]  nodrošinot apkuri ar biomasas cieto kurināmo viena un divu dzīvokļu mājas gadījumā, savukārt trīs un vairāk dzīvokļu mājas gadījumā pēdējos trīs kalendāros gadus apkure nodrošināta ar kūdru, akmeņoglēm, vai ar biomasas cieto kurināmo
Atbilst 
E klasei vai efektīvākai klasei.

Dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kilovatus (kW) (tipiski ne lielākas ēkas kā 8 – 12 dzīvokļu, divstāvu vai trīs stāvu dzīvojamās mājas)

Dzīvojamās mājas statuss

Pieņemta ekspluatācijā vai piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jāpieņem ekspluatācijā

Nodota ekspluatācijā 

Nodota ekspluatācijā vismaz septiņus  gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus

Saimnieciskā darbība

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība ievērojot de minimis atbalsta nosacījumu

Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Izmaksu attiecināmības periods

Sākot ar 2022. gada 9. martu

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana, iekārtu uzstādīšana pēc līguma noslēgšanas

Izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2023.gada 7.aprīli, bet nedrīkst būt pabeigtas darbības pirms nav iesniegts iesniegums CFLA.

Projekta pieteikumu iesniegšana

Līdz 2024. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad beidzas pieejamais finansējums

Sākot ar 2021. gada 27. maiju

Sākot ar 2023. gadu (plānoti četri uzsaukumi)

Pieteikšanās kārtība

1. Realizē projektu
2. Iesniedz
elektroniski parakstītu projekta iesniegumu un pamatojošos dokumentus, nosūtot uz e-pastu atbalsts@lvif.gov.lv
3. Noslēdz līgumu ar Vides investīciju fondu
4. Saņem atbalstu – grantu

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus
2. Elektroniski iesniedz projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus mans.altum.lv
3. Noslēdz līgumu ar ALTUM
4. Īsteno projektu
5. Elektroniski iesniedz izmaksas pieprasījumu pieteikumu mans.altum.lv atbalsta saņemšanai, norādot, ka projekts pabeigts
6. Saņem atbalstu – tehnisko palīdzību un grantu vai tikai grantu

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus
2. Elektroniski iesniedz projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus CFLA (projekti.cfla.gov.lv/)
3. Noslēdz līgumu ar CFLA
4. Realizē projektu (projektu drīkst realizēt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA)
5. Saņem atbalstu – grantu
Pieteikšanās notiek uzsaukumu ietvaros:
1. uzsaukums: vērtē projektus, kur mājsaimniecības tiek pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai (3 000 000 EUR ERAF finansējums)
2. uzsaukums: vērtē projektus, kur mājsaimniecībās uzstāda dažādu veidu siltumsūkņus (3 000 000 EUR ERAF finansējums)
3. uzsaukums: vērtē projektus, kur mājsaimniecībās uzstāda biomasas kurināmā katlus, kas piemēroti granulu kurināmajam (3 000 000 EUR ERAF finansējums. Ja projektu plānots īstenot centralizētās siltumapgādes apkalpošanas zonā 20 metru attālumā no centralizētās siltumapgādes tīkliem, projektu iesniedz ceturtajā uzsaukumā.)
4. uzsaukums: vērtē visu iepriekšminēto veidu projektus (3 443 220 EUR ERAF finansējums)
Ja pirmajam, otrajam un trešajam uzsaukumam pieejamais finansējums netiek izlietots, atlikušo  finansējumu novirza ceturtā uzsaukuma projektu finansēšanai.
Katrs nākamais uzsaukums tiek izsludināts ne agrāk kā divus mēnešus pēc iepriekšējā uzsaukuma izsludināšanas. Ceturtais uzsaukums izsludināts 2024. gada 1. martā.

Projekta monitorings

5 gadu monitorings, iesniedzot monitoringa pārskatus Vides investīciju fondā – EKII programmas mājaslapas monitoringa sadaļā

 • Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – nav paredzēts
 • Pēc elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas un atbalsta izmaksas -  ALTUM veiks pārbaudi, vai vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām. Šī pārbaude tiks veikta 5 gadu periodā. Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto uzskaites sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, tiek uzskatīts, ka iepriekšminētais nosacījums tiek izpildīts. Nepieciešamības gadījumā ALTUM var lūgt papildus iesniegt dokumentus, kas apliecinātu nosacījuma izpildi.
 • 5 gadu pēcuzraudzība

Nosacījumi jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei

 • Vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • Dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda
 • Maksimālais atbalsts 4 000 EUR
 • Drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz projekta iesniedzējam piederošas zemes vai citas blakus esošas zemesgrāmatas nodalījumā ierakstītas būves
 • vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • maksimālais atbalsts 4 000 euro
 • drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves
 • tiek sasniegts primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20% apmērā (skatīt https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefektivitate/)
 • Vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām, izmantojot Elektroenerģijas tirgus likuma noteikto neto uzskaites vai norēķinu sistēmu
 • Maksimālais atbalsts 4 400 EUR uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā
 • Drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves

Nosacījumi siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei

Esoša fosilos energoresursus (gāze, ogles, dīzeļdegviela, akmeņogles) izmantojoša apkures katla nomaiņa uz:

 • koksnes biomasas katlu (A+ vai labāku), kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot)
 • saules kolektoru sistēmu ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300l
 • siltumsūkni (gaiss, ūdens) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 20kW (ieskaitot)
 • siltumsūkni (zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50kW (ieskaitot)

Nav prasība par nomaiņu vai uzstādāmo katlu. Paredzēts siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem. Iekārtu iegāde un uzstādīšana pieļaujama īstenojot kādu no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas kopumā nodrošina, ka:

 • dzīvojamās mājas apkures patēriņa līmenis tiek samazināts nodrošinot, ka tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase un tā nav zemāka par C ēku energoefektivitātes klasi un
 • tiek samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā

Sākotnēji iesniedz sākotnējo dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējumu, bet piesakoties atbalsta izmaksai – ēkas pagaidu energosertifikātu

 • uzstādāmās iekārtas spēj gada ietvaros pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmo dzīvokļu īpašumu siltumapgādi apkurei vajadzības
 • vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo (viena dzīvokļa mājas un divu dzīvokļu mājas)
 • vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (triju vai vairāku dzīvokļu mājas)

Atbalsta kombinēšana ar citām atbalsta programmām

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Iesniedzamie dokumenti

Uzstādot saules vai vēja elektrostacijas:
1) iekārtas uzstādītāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija

3) Rēķins ar iegādāto iekārtu izmaksu atšifrējumu
4) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
5) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
6) elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija

Īstenojot mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai:
1) siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija

3) Rēķins ar iegādāto iekārtu, materiālu, projektēšanas izmaksu atšifrējumu

4) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
5) līguma kopija par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms)

Uzstādot siltumenerģijas ražošanas iekārtu:
1) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinoši dokumenti

2) Rēķins ar iegādāto iekārtu izmaksu atšifrējumu
3) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
4) siltumenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija
5) ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību (ja attiecināms)

6) Fosilā kurināmā (gāze, dīzeļdegviela, akmeņogles) patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms apkures iekārtas nomaiņas apliecinoši dokumenti (iegādes dokumenti – pavadzīmes)
7) dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei pieslēguma (ja attiecināms)
Citi 
MK noteikumos Nr. 150 24. punktā noteiktie dokumenti

Īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: 
1) sākotnējais dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums
Plānojot uzstādīt saules vai vēja elektrostacijas:
1) dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu
2) aprēķins, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20% primārās enerģijas samazinājums (skatīt: ALTUM aprēķina metodika)
3) piedāvājums no šo noteikumu iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms
4) informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai
Citi MK noteikumos Nr. 103 8. punktā noteiktie dokumenti, kas apliecina dzīvojamās mājas un atbalsta saņēmēja atbilstību nosacījumiem

Ar projekta iesniegumu iesniedz Atlases nolikuma 10. punkta noteiktos pielikumus , t.sk., vismaz atlases nolikuma 1.1. pielikumu “Smalko putekļu daļiņu PM2,5, kurināmā patēriņa un energoefektivitātes klases aprēķins” un dzīvojamās mājas vai dzīvokļa/-u siltumapgādes sistēmas fotofiksācija, ietverot esošās siltumapgādes sistēmas enerģijas avotu (iekārtu) vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem, kā arī citus pielikumus, kas attiecināmi.