Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, ievieš ES struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas, veic Latvijas ārējā mārketinga pasākumus, informējot par valsts tautsaimniecību, uzņēmumiem, precēm, sekmē inovāciju attīstību Latvijā, kā arī organizē uzņēmēju vizītes, biznesa dienas un uzņēmēju kontaktbiržas ārvalstīs. Vienlaikus aģentūra izstrādā priekšlikumus normatīvās bāzes pilnveidošanai par uzņēmējdarbības vides jautājumiem un veicina VPP projektu izstrādi pašvaldībās.

Tālr.: +371 67039499

Centrālā statistikas pārvalde nodrošina statistiskas apkopošanu par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Tālr.: +371 67366803

Konkurences padome īsteno pasākumus, kas veicina konkurences aizsardzību un attīstību, izskata saņemtos iesniegumus, konstatē tirgus dalībnieku pārkāpumus un panāk to izbeigšanu, kā arī novērš konkurenci ierobežojošas normas tiesību aktos.

Tālr.: +371 67282865

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību: veic tirgus uzraudzību un kontroli nepārtikas preču tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas jomā; izskata par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemtos patērētāju iesniegumus, sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem; kā arī uzrauga tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veic lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību fasēto preču metroloģisko kontroli.

Tālr.: +371 65452554

Būvniecības valsts kontroles birojs ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ekonomikas ministrs biroja pakļautību īsteno ar Ekonomikas ministrijas starpniecību. Biroja darbības mērķis ir atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā.

Tālr.: +371 67013302

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” pilda nacionālās akreditācijas institūciju funkcijas un uzdevumus, nodrošinot vienotas, starptautiski atzītas akreditācijas sistēmas funkcionēšanu, kas nodrošina Latvijas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības atzīšanu Eiropas Savienības līmenī

Tālr.: +371 67373051

 

Kapitālsabiedrības, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ir apvienojušies trīs uzņēmumi, kas sniedza atbalstu finanšu instrumentu veidā - "Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum" (ALTUM), "Latvijas Garantiju aģentūra" (LGA) un "Lauku attīstības fonds" (LAF). AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas. 

Tālrunis: +371 67774010

logo

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (valstij pieder 100%) dibināts 1994.gada 22.aprīlī kā bezpeļņas organizācija, valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra".  2019.gada 3.jūnijā VAS "Privatizācijas aģentūra" nosaukums tika mainīts uz akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”. Possessor nodrošina profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī Possessor turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju.

 

Tālr.: +371 67021358
logo

AS "Latvenergo" ir energoapgādes komersants, kura īpašnieks ir Latvijas valsts (valstij pieder 100% akciju). Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas veic komercdarbību elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības, dabasgāzes tirdzniecības, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanas un pārvades aktīvu nomas jomā.

Latvenergo koncernu veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS „Latvenergo”, un kurā ietilpst sešas meitassabiedrības – AS ”Sadales tīkls”, AS "Latvijas elektriskie tīkli", AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”, Elektrum Eesti OÜ (Igaunija), Elektrum Lietuva UAB (Lietuva) un SIA “Liepājas enerģija”.

AS "Latvenergo" ir līdzdalība arī AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds", kā arī finanšu ieguldījums AS "Rīgas siltums".

Tālr.: +371 67728222
logo

SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" (valstij pieder 100%) nacionālā līmenī sniedz visu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu.

Tālr.: +371 67378165

logo

AS "Latvijas Gāze" (valstij pieder 0,00029 % jeb 117 akcijas) nodarbojas ar dabasgāzes importēšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un realizāciju visā Latvijā.

Tālrunis informācijai – 155

logo

AS „Rīgas Siltums” (valstij pieder 48,995%) ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

Tālr.: +371 800 000 90
logo

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” (valstij pieder 100%) no 2017.gada 1.augusta veic nacionālās standartizācijas institūcijas uzdevumus saskaņā ar Standartizācijas likumu. 

logo