Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 13.panta otro daļu
 

I. Vispārīgais jautājums

1. Nacionālā metroloģijas padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts politikas veidošanā ar mērījumu vienotību saistītajos jautājumos, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību un vidi no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām, kā arī lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību un starptautisko sadarbību metroloģijas jomā.
 

II. Padomes funkcijas un sastāvs

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. piedalīties metroloģiskā nodrošinājuma politikas izstrādē un īstenošanā;

2.2. izskatīt un ieteikt apstiprināšanai metroloģiskā nodrošinājuma programmas;

2.3. iesniegt priekšlikumus par normatīvajiem aktiem, kuri saistīti ar mērījumu vienotību, un atbilstoši kompetencei piedalīties to izstrādē;

2.4. sekmēt sadarbību ar starptautiskajām metroloģiskajām organizācijām.

3. Padomes sastāvā ir šādu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji:

3.1. divi Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

3.2. Finanšu ministrijas pārstāvis;

3.3. Iekšlietu ministrijas pārstāvis;

3.4. Labklājības ministrijas pārstāvis;

3.5. Veselības ministrijas pārstāvis;

3.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

3.7. Zemkopības ministrijas pārstāvis;

3.8. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvis;

3.9. Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis;

3.10. Latvijas Universitātes pārstāvis;

3.11. Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis;

3.12. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

3.13. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

3.14. Nacionālās metroloģijas institūcijas pārstāvis;

3.15. Nacionālās standartizācijas institūcijas pārstāvis;

3.16. Nacionālās akreditācijas institūcijas pārstāvis.
 

III. Padomes darba organizācija

4. Padomes priekšsēdētājs:

4.1. apstiprina padomes iekšējās kārtības noteikumus;

4.2. apstiprina padomes sēžu darba kārtību;

4.3. sasauc un vada padomes sēdes;

4.4. paraksta padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus dokumentus.

5. Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku no padomes locekļu vidus ieceļ ekonomikas ministrs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

6. Padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties attiecīgi pilnvaroti citu valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru darbība ir saistīta ar mērījumu vienotības nodrošināšanu.

7. Padomes sekretariāta funkciju izpildi nodrošina Ekonomikas ministrija.

8. Padomes sēdes notiek reizi gadā. Ārkārtas sēdes sasauc, ja to pieprasa padomes priekšsēdētājs vai vismaz viena trešdaļa no padomes locekļiem. Padomes locekļus par sēdes sasaukšanu informē sekretariāts.

9. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no padomes locekļiem.

10. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

11. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
 

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumus Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 16.nr.; 2006, 144.nr.; 2010, 139.nr.; 2011, 75.nr.).

13. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 10.maija rīkojumu Nr.184 "Par Nacionālo metroloģijas padomi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 73.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts