Ministru kabineta noteikumi Nr.56 Rīgā 2005.gada 25.janvārī (prot. Nr.6 6.§)
Nacionālās standartizācijas padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu

1. Nacionālā standartizācijas padome (turpmāk — padome) ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinē standartizācijas norisi.

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. sniegt ieinteresētajām institūcijām konsultācijas un ieteikumus standartizācijas jomā;

2.2. izskatīt un iesniegt nacionālajā standartizācijas institūcijā priekšlikumus par kārtējā gada standartizācijas programmām;

2.3. ieteikt prioritātes standartu izstrādē un adaptācijā;

2.4. sekot standartizācijas programmu izpildes gaitai;

2.5. sadarbībā ar standartizācijā iesaistītajām institūcijām veicināt līdzekļu piesaisti standartizācijas programmu īstenošanai;

2.6. iesniegt priekšlikumus par to normatīvo aktu izstrādi, kuri saistīti ar standartizāciju, un atbilstoši kompetencei piedalīties normatīvo aktu projektu izvērtēšanā;

2.7. sadarboties ar standartizācijas institūcijām Latvijā un ārvalstīs.

3. Padomei ir šādas tiesības:

3.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām nepieciešamo informāciju par standartizācijas procesu;

3.2. uzaicināt speciālistus un ekspertus piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām, lai saņemtu nepieciešamo informāciju un atzinumus ar standartizāciju sais­tītajos jautājumos;

3.3. sniegt atzinumus par standartizācijas jautājumiem, kā arī izvērtēt publikācijas plašsaziņas līdzekļos un paziņojumus, kas saistīti ar standartizācijas procesu.

4. Padomes priekšsēdētājs ir Ekonomikas ministrijas pilnvarota persona. Padomes sastāvā ir šādu ieinteresēto valsts institūciju, komercsabiedrību un nevalstisko organizāciju pilnvaroti pārstāvji:

4.1. divi Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

4.2. Finanšu ministrijas pārstāvis;

4.3. Iekšlietu ministrijas pārstāvis;

4.4. (svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.332);

4.5. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

4.6. Labklājības ministrijas pārstāvis;

4.7. Satiksmes ministrijas pārstāvis;

4.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

4.9. Zemkopības ministrijas pārstāvis;

4.10. Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas pārstāvis;

4.11. Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvis;

4.12. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

4.13. Latvijas elektrotehniskās komisijas pārstāvis;

4.14. (svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.332);

4.15. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja pārstāvis;

4.16. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas biroja pārstāvis;

4.17. Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības pārstāvis;

4.18. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

4.19. Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis;

4.20. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas pārstāvis;
4.21. Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas pārstāvis;

4.22. Pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāvis;

4.23. Tehnisko ekspertu asociācijas pārstāvis;

4.24. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Metroloģijas biroja pārstāvis.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.470; MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.810; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.332)

5. Padomes priekšsēdētājs:

5.1. apstiprina padomes iekšējās kārtības noteikumus;

5.2. apstiprina padomes sēžu darba kārtību;

5.3. sasauc un vada padomes sēdes;

5.4. paraksta padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus dokumentus.

6. Padome no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

7. Padomes sēdes notiek vienu reizi gadā. Ārkārtas sēdi sasauc, ja to pieprasa padomes priekšsēdētājs vai vismaz viena trešdaļa no padomes locekļiem.

Grozīts ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.332)

8. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

9. Padome pieņem lēmumus, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

10. Padomes sēdes protokolē, un padomes lēmumus ieraksta protokolā. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

11. Padomes sekretariāta funkciju izpildi nodrošina Ekonomikas ministrija.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumus Nr.76 “Nacionālās standartizācijas padomes nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 64./65.nr.; 2003, 125.nr.).
 

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš