Par Nacionālo standartizācijas padomi

1. Saskaņā ar Standartizācijas likuma 6. panta trešo daļu apstiprināt Nacionālo standartizācijas padomi (turpmāk – padome) šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētāja

Z. Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

 

Padomes locekļi:

D. Avotiņa – Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktore

K. Būmanis – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis

A. Drozds – Iekšlietu ministrijas pārstāvis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšnieks

V. Gedrovics – Nacionālās metroloģijas institūcijas pārstāvis

G. Grāveris – Satiksmes ministrijas pārstāvis, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" Tehniskās pārvaldes Ceļu tīkla daļas vadošais projektu vadītājs

G. Jurkevičs – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākais referents

I. Kiukucāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas Tautsaimniecības nozares eksperte

J. Kļaviņš – Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvis

L. Maslova – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā referente

I. Matīss – Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centra valdes priekšsēdētājs

J. Miķelsons – Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas pārstāvis

Ē. Nordens – Tehnisko ekspertu asociācijas pārstāvis

I. Pilmanis – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas biroja vadītājs

E. Šaicāns – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs

J. Šolks – kooperatīvās sabiedrības "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība" pārstāvis

L. Turnere – Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāve

D. Ugare – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

O. Veilande – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītāja

G. Vempers – Latvijas Elektrotehniskās komisijas biroja vadītājs

M. Vīksne – Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

J. Zutis – Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas pārstāvis

T. Žabova – Latvijas Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas pārstāve

(Grozīts ar MK 08.05.2017. rīkojumu Nr. 221)

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011. gada 10. maija rīkojumu Nr. 183 "Par Nacionālās standartizācijas padomes sastāvu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 73. nr.).

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola