NEKP 2030

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (NEKP 2030) ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi:

 • siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums,
 • atjaunojamo energoresursu (AER) īpatsvara palielinājums,
 • energoresursu izmantošanas samazinājums un energoefektivitātes uzlabošana,
 • enerģētiskās drošības nodrošināšana un enerģētiskās atkarības mazināšana
 • enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana,
 • enerģētiskās nabadzības samazināšana un taisnīgas pārejas nodrošināšana
 • inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana.

 NEKP 2030 ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstību.

NEKP 2030 ilgtermiņa mērķis ir, uzlabojot enerģētisko drošību un sabiedrības labklājību, ilgtspējīgā, konkurētspējīgā, izmaksu efektīvā, drošā un uz tirgus principiem balstītā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.

Lai īstenotu mērķi ir nepieciešams:

 1. Veicināt resursu efektīvu izmantošanu, kā arī to pašpietiekamību un dažādību;
 2. Nodrošināt resursu, un it īpaši fosilu un neilgtspējīgu resursu, patēriņa būtisku samazināšanu un vienlaicīgu pāreju uz ilgtspējīgu, atjaunojamu un inovatīvu resursu izmantošanu, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju energoresursiem visām sabiedrības grupām;
 3. Stimulēt tādas pētniecības un inovāciju attīstību, kas veicina ilgtspējīgas enerģētikas sektora attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu.

NEKP 2030 mērķu sasniegšanai noteikti šādi rīcības virzieni:

 1. Ēku energoefektivitātes uzlabošana;
 2. Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā;
 3. Ne-emisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijās ražošanā;
 4. Ekonomiski pamatotas enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana;
 5. Energoefektivitātes uzlabošana, alternatīvo degvielu un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana transportā;
 6. Enerģētiskā drošība, enerģētiskās atkarības mazināšana, pilnīga enerģijas tirgu integrācija un infrastruktūras modernizācija;
 7. Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un SEG emisiju samazināšana
 8. Resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā;
 9. Ilgtspējīga resursu izmantošana un SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes palielināšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā;
 10. Fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanas samazināšanas veicināšana;
 11. Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un draudzīguma pievilcīguma energoefektivitātei un AER tehnoloģijām uzlabošana;
 12. Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana.

 NEKP 2030:

PLĀNS

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

5. PIELIKUMS

6. PIELIKUMS

MINISTRU KABINETA RĪKOJUMS

MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS

Eiropas Savienības līmenī NEKP 2030 izstrādi nosaka:

Latvijā NEKP 2030 izstrādi nosaka Informatīvais ziņojums “Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādi” (apstiprināts 26.06.2018. Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.30 50.§)).