Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Tiesību akta veids Tiesību akta Nr. Nosaukums
04.06.2009 01.01.2010  Likums - Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
28.10.2010 01.01.2011 Likums  - Dzīvokļa īpašuma likums
16.02.1993 01.04.1993 Likums - Par dzīvojamo telpu īri
06.12.2001 01.01.2002 Likums  - Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
12.06.1997 16.07.1997  Likums  - Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 
21.06.1995 25.07.1995 Likums - Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju
05.02.1998 10.03.1998  Likums - Kooperatīvo sabiedrību likums
06.12.2012 09.01.2013 Likums -

Ēku energoefektivitātes likums

04.06.1997 01.01.1998 Likums - Par nekustamā īpašuma nodokli
20.06.2006 28.06.2006 MK noteikumi 495 Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
15.01.2008 19.01.2008  MK noteikumi  28 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitāti "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
10.02.2009 05.03.2009  MK noteikumi  138 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
25.11.2014. 29.11.2014 MK noteikumi   720 Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai
25.03.2008 29.03.2008  MK noteikumi  205  Kārtība, kādā personai ir tiesības bez atlīdzības saņemt pašvaldības dzīvokli, ja personai personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemsānu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto īpašumu piešķirts dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda
30.06.1998 04.07.1998 MK noteikumi  233  Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām
05.04.2005 15.04.2005  MK noteikumi  237  Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai 
29.08.2006 02.09.2006 MK noteikumi   711 Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu
12.12.2006 16.12.2006  MK noteikumi   999  Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu 
09.12.2008 19.12.2008  MK noteikumi   1013  Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
11.07.2017.  21.07.2017  MK noteikumi   408

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

15.12.2009 22.12.2009 MK noteikumi 1426 Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums
29.05.2009 29.05.2009 MK rīkojums 353 Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju
17.11.2009 28.11.2009 MK noteikumi 1332 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām
28.09.2010 02.10.2010 MK noteikumi 906 Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi
28.09.2010 02.10.2010 MK noteikumi 907 Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi
28.09.2010  02.10.2010  MK noteikumi  905  Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības 
28.09.2010  02.10.2010  MK noteikumi  908  Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi 
03.05.2011 18.05.2011 MK noteikumi 343 Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi
15.04.2011 20.04.2011 MK noteikumi 272

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu

 21.10.2018  01.12.2018  MK noteikumi 531

Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā

09.07.2013 19.07.2013 MK noteikumi 383

Noteikumi par ēku energosertifikāciju

25.06.2013 11.07.2013 MK noteikumi 348

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

20.02.2018 01.03.2018 MK noteikumi 95 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai
05.08.2014 19.08.2014 MK noteikumi 445 Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem
15.09.2015 30.09.2015 MK noteikumi 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem