1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) Nr. 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011.
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 – attiecībā uz akreditācijas prasībām.
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 2017/2394 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 – CPC regula;
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regula (ES) Nr.524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK

Likumi

 1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums
 2. Preču un pakalpojumu drošuma likums
 3. Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem
 4. Reklāmas likums
 5. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums
 6. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums
 7. Konkurences likums
 8. Kredītinformācijas biroju likums
 9. Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums
 10. Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums
 11. Parādu ārpustiesas atgūšanas likums

MK noteikumi

 1. 01.08.2006. MK noteikumi Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"
   

Ar patērētāju noslēgtie līgumi

 1. 25.10.2016. MK noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu
 2. 29.03.2011. MK noteikumi Nr. 245 Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai
 3. 13.11.2018. MK noteikumi Nr. 705 “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem
 4. 22.02.2011. MK noteikumi Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu"
 5. 18.05.1999. MK noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"
 6. 20.05.2014. MK noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"
 7. 20.05.2014. MK noteikumi Nr. 254 “Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas”
 8. 26.06.2018. MK noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem

Patērētāju strīdu risināšana

 1. 01.03.2016. MK noteikumi Nr.119 “Noteikumi par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas priekšsēdētāja atlīdzības apmēru un tās izmaksāšanas kārtību”
 2. 05.04.2016. MK noteikumi Nr. 204 “Finansējuma piešķiršana par līdzdalību patērētāju strīdu risināšanā”

Parādu atgūšanas pakalpojumi

 1. 29.01.2013. MK noteikumi Nr. 64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"
 2. 29.01.2013. MK noteikumi Nr. 61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"

Tirgus uzraudzība

 1. 09.11.2004. MK noteikumi Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums"
 2. 01.02.2005. MK noteikumi Nr.96 “Preču paraugu ņemšanas noteikumi”
 3. 14.02.2006. MK noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām"
 4. 06.12.2005. MK noteikumi Nr.916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas"
 5. 15.02.2011. MK noteikumi Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi"
 6. 12.05.2010. MK noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

Atsevišķus tirgus uzraudzības jautājumus reglamentē arī vairāki noteikumi attiecībā uz konkrētām precēm, kuri ievieš tā saucamās ES “Jaunās pieejas” direktīvas, nosakot prasības precēm (piemēram, būtiskās prasības, „CE” marķējums, atbilstības novērtēšanas veikšana, marķējumā norādāmā informācija u.c.). Atsevišķām precēm (piemēram, dārgmetāli un dārgakmeņi) tiek piemēroti nacionālie normatīvie akti, kas ir ES neharmonizētā sfēra, un kurā atbilstoši Eiropas Kopienu tiesas spriedumiem darbojas savstarpējās atzīšanas princips.
 

Marķēšanas noteikumi

 1. 28.07.2009. MK noteikumi Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību"
 2. 29.02.2000. MK noteikumi Nr.78 "Stikla izstrādājumu marķēšanas noteikumi"
 3. 03.08.1999. MK noteikumi Nr.273 "Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība"

 

Digitālo pakalpojumu uzraudzība

 1. 08.02.2022. MK noteikumi Nr. 99 “Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā”