Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz, ka no 2022.gada 1.aprīļa ir atcelti faktiski visi (ar atsevišķiem izņēmumiem) drošības pasākumi pakalpojumu sniegšanai un tirdzniecībai.

No 2022.gada 1.aprīļa:

  • ir atcelti pulcēšanās ierobežojumi privātos pasākumos
  • ir atcelts maksimālais apmeklētāju skaits publiskos pasākumos
  • ir atcelts platību ierobežojums tirdzniecībā
  • prasībai pēc sertifikāta noteikts rekomendējošs raksturs, izņemot darbiniekiem riska profesijās veselības aprūpē, kā arī izglītībā un ar to saistītajos pakalpojumos, kur ir ciešs kontakts ar pakalpojumu saņēmēju, kur prasība saglabājas līdz 2022.gada 30.jūnijam
  • prasībai lietot medicīniskās maskas vai respiratorus noteikts rekomendējošs raksturs, izņemot ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, ārstniecības iestādēs

Pakalpojuma sniedzējam, darba devējam, kā arī katrai personai, piedaloties sabiedrības aktivitātēs, ir pienākums ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas un novērst inficēšanās riskus apkārtējiem.

Vienlaikus pakalpojuma sniedzējiem un darba devējiem ir tiesības izvēlēties darba organizēt vai pakalpojumus sniegt epidemioloģiski drošā vidē (piemēram, uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, ja pakalpojumu sniegšanā ir ciešs kontakts starp pakalpojuma saņēmēju un sniedzēju). Tas neattiecas uz pakalpojumiem, kas ir būtiski cilvēku tiesību un sabiedrības drošības nodrošināšanai, piemēram, pasta pakalpojumi, sabiedriskā transporta pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, kuriem jābūt pieejamiem ikvienam.

Ja pakalpojumu sniedzējs vai darba devējs ir izvēlējies strādāt epidemioloģiski drošā vidē, pakalpojumu sniedzējam un darba devējam ir pienākums nodrošināt, ka pakalpojumu saņēmēji un darbinieki ir informēti par visiem nosacījumiem, kas tiek saglabāti un ir ievērojami attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas vai darba vietā – piemēram, sertifikāta nepieciešamību, masku lietošanu, distances ievērošanu u.tml.

Ja pakalpojumu tiek sniegts epidemioloģiski drošā vidē, to var saņemt:

  • personas ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
  • bērni līdz 18 gadu vecumam (bez sertifikātiem vai testiem)
  • personas, kas uzrāda Ukrainas izdotu personu apliecinošu dokumentu, un to ģimenes locekļi (bez sertifikātiem vai testiem)

Vienlaikus pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt pieejamu (pie ieejas, tīmekļvietnē u.tml.) brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Uzmanību!

Būtiski pieaugot Covid-19 izplatībai (vasarā, rudenī), valdība var lemt par jauniem drošības pasākumiem sabiedrības pasargāšanai no augstas saslimstības un mirstības, kā arī slimnīcu pārslodzes.