Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz, ka pakalpojuma sniedzējam, darba devējam, kā arī katrai personai, piedaloties sabiedrības aktivitātēs, ir pienākums ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas un novērst inficēšanās riskus apkārtējiem.

Vienlaikus pakalpojumu sniedzējs vai darba devējs atbilstoši darba specifikai (piemēram, lai saglabātu darba vides drošību, veicinātu drošu pakalpojumu saņemšanu vai organizācijas darbības nepārtrauktību) papildus vispārīgām epidemioloģiskās drošības prasībām var noteikt papildu prasības – piemēram, sertifikāta nepieciešamību, sejas masku lietošanu, distances ievērošanu u.tml.

Darba devējs var organizēt arī visu klātienē strādājošo darbinieku testēšanu (tai skaitā ar Covid-19 rutīnas skrīninga testu). Šādā gadījumā testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem.

Pakalpojumu sniedzējam un darba devējam ir pienākums nodrošināt, ka pakalpojumu saņēmēji un darbinieki ir informēti par visiem nosacījumiem, kas tiek saglabāti un ir ievērojami attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas vai darba vietā.

Vienlaikus pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt pieejamu (pie ieejas, tīmekļvietnē u.tml.) brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.