Normatīvo aktu saraksts

Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, sākot ar vispārīgiem normatīviem aktiem, tālāk plānošanas – projektēšanas sagatavošanas – projektēšanas – būvdarbu – īpašās būvniecības noteikumiem – ekspluatācijas un visbeidzot citiem saistošiem normatīviem aktiem, kā arī pieejams būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.

 

Pieņemšanas datums Nr. Normatīvā 
akta nosaukums

Spēkā 
stāšanās datums

Pielikumi/rīkojumi 
09.07.2013.  

Būvniecības likums

Construction Law    

01.10.2014.  
 06.12.2012.  -

Ēku energoefektivitātes likums

Law On the Energy Performance of Buildings

09.01.2013.  
19.08.2014. 500

Vispārīgie būvnoteikumi

General Construction Regulations

01.10.2014.  
26.08.2014. 513

Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība

01.10.2014.  
25.03.2014. 156

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība

Procedures for the Market Surveillance of Construction Products

01.10.2014.  
25.02.2014. 112

Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu

Regulations Regarding the European Technical Assessment

01.10.2014.  
25.02.2014. 116

Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi

Regulations Regarding the Registration of Construction Merchants

01.10.2014.  
19.08.2014. 502

Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

10.01.2014.  
28.10.2014.  671

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība

05.11.2014.  
28.07.2015  438 Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi 14.08.2015.  
 09.07.2013.  382

Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā

Regulation on Independent Experts of Energy Performance of Buildings

19.07.2013.  
25.06.2013. 348

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

Methodology for Calculating the Energy Performance of a Building

 11.07.2013.  
 09.07.2013.. 383

Noteikumi par ēku energosertifikāciju

 19.07.2013..  
19.08.2014. 499

Noteikumi par būvinspektoriem

01.10.2014. Pielikumi
30.09.2014. 576 Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums 01.10.2014.  
12.04.2016 211 Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi 16.04.2016.  
Speciālie būvnoteikumi
02.09.2014. 529 Ēku būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
30.09.2014. 573 Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
09.05.2017. 253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi 06.06.2017.  
02.09.2014. 530 Dzelzceļa būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
16.09.2014. 550 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi 01.10.2014. Pielikumi
19.08.2014. 501 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība 01.10.2014. Pielikumi
14.10.2014. 633 Autoceļu un ielu būvnoteikumi 25.10.2014. Pielikumi
14.10.2014. 631 Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi 25.10.2014.  
01.09.2015.   Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-15 "A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves" 05.09.2015  
24.11.2015. 661 Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi  05.12.2015.  
       Plānošana
 13.10.2011.  -
 
 01.12.2011.  
05.02.1997. -

Aizsargjoslu likums

Protection Zone Law

11.03.1997.  
 21.03.2002.  -

Reģionālās attīstības likums

Regional development Law

 23.04.2002.  
10.10.2006. 833 Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem  13.10.2006.  
       Projektēšanas sagatavošana
17.09.2019. 432 LBN 003-19 Būvklimatoloģija https://likumi.lv/ta/id/309453-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-19-buvklimatologija 21.09.2019  
 25.06.2019 280 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" https://likumi.lv/ta/id/307966-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-002-19-eku-norobezojoso-konstrukciju-siltumtehnika 01.01.2020.  
30.06.2015. 334 LBN 005-15 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 01.07.2015.  
30.09.2014. 574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 Inženiertīklu izvietojums 01.10.2014.  

16.06.2015.

312

LBN 016-15 Būvakustika

01.07.2015.

 
       Projektēšana
28.08.2018. 545

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana
31.08.2018.  

30.06.2015.

 333

LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība

01.07.2015.

 
 09.06.2015. 281

LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana

12.06.2015.  
26.05.2015. 254 LBN 203-15 Betona būvkonstrukciju projektēšana 01.06.2015.  
23.12.2014. 794 LBN 204-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana” 01.01.2015.  
26.05.2015. 248 LBN 205-15 Mūra būvkonstrukciju projektēšana 01.06.2015  
23.12.2014. 793 LBN 206-14 Koka būvkonstrukciju projektēšana 01.01.2015.  
02.06.2015. 265 LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana 08.06.2015.  
 30.06.2015. 331 LBN 208-15 Publiskas būves

01.07.2015.

 
30.06.2015. 340 LBN 211-15 Dzīvojamās ēkas 01.07.2015.  
26.05.2015. 249  LBN 212-15 Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana 01.06.2015.  
26.05.2015. 247 LBN 213-15 Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana 01.06.2015.  
26.05.2015. 246 LBN 215-15 Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana 01.06.2015.  
30.06.2015. 332 LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija 01.07.2015.  

30.06.2015.

326 LBN 222-15 Ūdensapgādes būves  01.07.2015.  
 30.06.2015. 327 LBN 223-15 Kanalizācijas būves  01.07.2015.  
 30.06.2015. 329 LBN 224-15 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves 01.07.2015.  
16.06.2015. 310 LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 20.06.2015.  
30.06.2015. 336 LBN 241-15 Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma 01.07.2015.  
30.06.2015. 341 LBN 242-15 Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma  01.07.2015.  
30.06.2015. 335 LBN 243-15 Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma 01.07.2015.  
09.06.2015. 294 LBN 261-15 Ēku iekšējā elektroinstalācija 17.06.2015.  
30.06.2015. 328 LBN 262-15 Elektronisko sakaru tīkli 01.07.2015.  
 03.05.2017. 239 LBN 501-17 Būvizmaksu noteikšanas kārtība 27.05.2017.  
       Higiēnas prasības
27.01.2009. 71 Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām 30.01.2009.  
13.01.2009. 37 Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem 20.01.2009.  
 19.09.2013. 890 Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 01.01.2014.  
 27.12.2002. 610 Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm  08.01.2003.  
 19.12.2000.  439 Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm  19.12.2000.  
12.12.2000. 431 Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām 01.01.2001.  
11.04.2000. 137 Higiēnas prasības dienesta viesnīcām 01.09.2000.  
16.01.2001. 22 Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem 01.06.2001.  
Būvdarbi
16.06.2015. 325 LBN 305-15 Ģeodēziskie darbi būvniecībā 01.07.2015.  
Būvspeciālistu sertificēšana
20.03.2018. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi 06.04.2018.  
07.05.2019. 190 Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis    
07.05.2019. 189 Biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" maksas pakalpojumu cenrādis. 16.04.2015. Ministru kabineta rīkojums Nr.183 Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Arhitektu savienība"
 
05.03.2019. 100 Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis    

 

 Pieņemšanas datums  Nr.  Normatīvā akta dokuments  Spekā stāšanās datums
25.04.2006. 319 Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 01.06.2006.
 07.12.2000.  - Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu 01.04.2001.
 10.04.2001. 163

Noteikumi par iekārtām, kurām tiek izmantots gāzveida kurināmais

Regulations on Appliances in which Gaseous Fuels are Utilised

19.04.2001.
 02.10.2001. 421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem 11.10.2001.
15.04.2014. 199 Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība 01.05.2014.
Ekspluatācija
 30.06.2015. 337 LBN 405-15 Būvju tehniskā apsekošana 01.07.2015.
Citi saistoši dokumenti
 12.02.1992.  -

Par kultūras pieminekļu aizsardzību

Law On Protection of Cultural Monuments

11.03.1992.
 08.08.1996. -

Par atbilstības novērtēšanu

Law on Conformity Assessment

03.09.1996.
 14.10.1998. -

Standartizācijas likums

Standardisation Law

 11.11.1998.
18.03.1999. -

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Consumer Rights Protection Law

 15.04.1999.
07.04.2004. -

Preču un pakalpojumu drošuma likums

Law on the Safety of Goods and Services

01.05.2004.
 20.06.2000.  -

Par atbilstību par preces un pakalpojuma trūkumiem

Law On Liability for Defective Goods and Deficient Services

19.07.2000.
20.06.2001. -

Darba aizsardzības likums

Labour Protection Law

01.01.2002.
29.05.2003. -

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums

Law on the Historic Centre of Riga

26.06.2003.
08.03.2004. 127

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi

Regulations regarding the Preservation and Protection of the Historic Centre of Rīga

12.03.2004.
26.08.2003. 474

Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu

Regulations regarding the Registration, Protection, Utilisation and Restoration of Cultural Monuments, the Right of First Refusal of the State and the Granting of the Status of an Environment-Degrading Object

30.08.2003.
09.11.2004. 916

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums

By-law of the State Inspection for Heritage Protection

13.11.2004.
 23.03.1999. 120 Kārtība, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo altu piemērošana 27.03.1999.
21.05.2002. 194 Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 19.06.2002.
25.02.2003.  92

Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus

Labour Protection Requirements in Performing Construction Work

 01.03.2003.
03.01.2017 2

Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību

06.01.2017
21.03.2017  164

 

Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

 

 31.03.2017.

 

Lapas informācija atjaunota:    10-06-2020