Izcelsmes apliecinājumi

Izcelsmes apliecinājumu var saņemt, iesniedzot iesniegumu Ekonomikas ministrijā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra noteikumi Nr.86 “Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība”, aizstājot līdz 2016.gada 30.septembrim spēkā esošos Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

 

Iesniegums izcelsmes apliecinājuma saņemšanai elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

 

Iesniegums izcelsmes apliecinājuma saņemšanai elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot augstas efektivitātes koģenerāciju


Izsniegtie izcelsmes apliecinājumi uz 14.06.2020.

 

Elektroenerģijas tirgus likuma 29.2 panta redakcija, kas stājas spēkā 2020.gada 1.decembrī, paredz Latvijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas pilnveidošanu un integrēšanu vienotajā Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā (EECS – European Energy Certificate System) un turpmāk izcelsmes apliecinājumus izsniegs pārvades sistēmas operators.

 

Izcelsmes apliecinājums, kurš izsniegts pirms 2020.gada 1.decembra, ir derīgs līdz brīdim, kas norādīts izcelsmes apliecinājumā.

 

Izcelsmes apliecinājumus par saražotās un sistēmas operatora tīklā nodotās elektroenerģijas daudzumu, kas saražots un nodots sistēmas operatora tīklā pirms 2020.gada 1.decembra, izsniedz Ekonomikas ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra noteikumiem Nr.86 “Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība”.

Lapas informācija atjaunota:    31-08-2020