Energoefektivitātes nodevas atgūšana

Ar 2019.gada 25.aprīļa likumu “Grozījums Energoefektivitātes likumā” Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumi papildināti ar 10.1, 10.2, 10.3 un 10.4. punktu.

 

Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 10.un 10.3 punktā noteikts, ka lielajam elektroenerģijas patērētājam, kurš nav ievērojis šā likuma pārejas noteikumu 10.punktā minēto termiņu un ir vai nav samaksājis energoefektivitātes nodevu, kas tam aprēķināta un piemērota ar Ekonomikas ministrijas lēmumu, ir tiesības uz komercdarbības atbalstu energoefektivitātes nodevas atvieglojuma, atbrīvojuma vai atmaksas veidā, ja tas līdz 2019.gada 15.maijam izpilda šā likuma 12.panta otrajā, trešajā vai piektajā daļā minētos pienākumus.

 

Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 10.punktā noteikts, ka šā likuma pārejas noteikumu 10.1 punktā un 10.3 punktā minēto komercdarbības atbalstu lielajam elektroenerģijas patērētājam piešķir Ministrija kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvo aktu nosacījumus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

 

NB! Ar 2019.gada 1.jūliju spēku zaudējuši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”. Tos aizstāj Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" (turpmāk – Noteikumi Nr.715)

 

Tādējādi komersanti, kas ir saņēmuši lēmumus par energoefektivitātes nodevu, ir tiesīgi vērsties Ministrijā ar attiecīgu iesniegumu par de minimis  atbalsta piešķiršanu un elektroniski iesniegtu veidlapu de minimis atbalsta uzskaites informācijas sistēmā, balstoties uz kuru Ekonomikas ministrija vērtēs iespēju atbrīvot komersantu no energoefektivitātes nodevas samaksas.

 

Iesnieguma satura paraugs

 

Papildus iesniegumam saskaņā ar Noteikumiem Nr.715 elektroniski jāizpilda un jāiesniedz de minimis atbalsta uzskaites veidlapa Finanšu ministrijas izveidotajā de minimis atbalsta uzskaites informācijas sistēmā: https://eds.vid.gov.lv/login/. Detalizēta informācija par minētās sistēma lietošanu skatāma Finanšu ministrijas izstrādātajā rokasgrāmatā.

 

Ar papildu informāciju par de minimis atbalsta nosacījumiem var iepazīties rokasgrāmatā.

 

Lapas informācija atjaunota:    03-07-2019