Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Politikas plānošanas dokumenti

Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcija (MK 29.03.2010. rīkojums Nr.179)

 

Likumi

Enerģētikas likums

Publisko iepirkumu likums

Likums "Par nodokļiem un nodevām"

Likums "Par akcīzes nodokli"

 

MK noteikumi

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"
 

Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā"
 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"
 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"
 

Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumi Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem"
 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
 

Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu"
 

Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumi Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums"
 

Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"

 

ES dokumenti
 

Padomes Direktīva 2009/119/EK (2009. gada 14. septembris), ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves
 

Padomes Direktīva 2006/67/EK (2006. gada 24. jūlijs), ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Lapas informācija atjaunota:    31-10-2014