Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Eiropas Savienības regulējums:

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regula Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 - nosaka tirgus uzraudzības aktivitāšu organizēšanai Dalībvalstīs.

2. Preču drošums Eiropā: Rokasgrāmata korektīvai darbībai, tajā skaitā preču atsaukšanai

3. Pamatnostādnes, ar ko nosaka Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas “RAPEX” vadību un paziņošanas procedūru

4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Regula (EK) Nr.2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regula (ES) Nr.524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK

http://www.em.gov.lv/em/images/redesign/images/1-px-transparent.gif

Likumi

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums

2. Preču un pakalpojumu drošuma likums

3. Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem

4. Reklāmas likums

5. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums

6. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums

7. Konkurences likums

8. Kredītinformācijas biroju likums

9. Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums

10. Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums 

11. Parādu ārpustiesas atgūšanas likums

 

MK noteikumi

1. 01.08.2006. MK noteikumi Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"
 

Ar patērētāju noslēgtie līgumi

2. 28.12.2010. MK noteikumi Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"

3. 29.03.2011. MK noteikumi Nr.245 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”

4. 22.02.2011. MK noteikumi Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu"

5. 18.05.1999. MK noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"

6. 20.05.2014. MK noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"

7. 21.12.2004. MK noteikumi Nr.1037 "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu"

8. 20.05.2014. MK noteikumi Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas”

9. 13.04.2010. MK noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību"
 

Patērētāju strīdu risināšana

10. Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumi Nr.119 “Noteikumi par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas priekšsēdētāja atlīdzības apmēru un tās izmaksāšanas kārtību”

11. Finansējuma piešķiršana par līdzdalību patērētāju strīdu risināšanā

Parādu atgūšanas pakalpojumi

11. 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"

12. 29.01.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"
 

Tirgus uzraudzība

13. 09.11.2004. MK noteikumi Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums"

14. 27.05.2010. MK rīkojums Nr.293 "Par Tirgus uzraudzības padomi"

15. 01.02.2005. MK noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes"

16. 14.02.2006. MK noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām"

17. 06.12.2005. MK noteikumi Nr.916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas"

18. 21.11.2006. MK noteikumi Nr.942 "Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību"

19. 15.02.2011. MK noteikumi Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi"

20. 12.05.2010. MK noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

Atsevišķus tirgus uzraudzības jautājumus reglamentē arī vairāki noteikumi attiecībā uz konkrētām precēm, kuri ievieš tā saucamās ES “Jaunās pieejas” direktīvas, nosakot prasības precēm (piemēram, būtiskās prasības, „CE” marķējums, atbilstības novērtēšanas veikšana, marķējumā norādāmā informācija u.c.). Atsevišķām precēm (piemēram, dārgmetāli un dārgakmeņi) tiek piemēroti nacionālie normatīvie akti, kas ir ES neharmonizētā sfēra, un kurā atbilstoši Eiropas Kopienu tiesas spriedumiem darbojas savstarpējās atzīšanas princips.
 

Marķēšanas noteikumi

21. 21.06.2011. MK noteikumi Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā tiek marķētas preces, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī to reklāmu un uzraudzību”

22. 28.07.2009. MK noteikumi Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību"

23. 02.03.2004. MK noteikumi Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"

24. 28.05.2002. MK noteikumi Nr.210 "Noteikumi par mājsaimniecības spuldžu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"

25. 29.02.2000. MK noteikumi Nr.78 "Stikla izstrādājumu marķēšanas noteikumi"

26. 03.08.1999. MK noteikumi Nr.273 "Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība"

Lapas informācija atjaunota:    13-04-2016