OECD Pasaules Konkurences forumā Latvija prezentēja savu ieguldījumu par Konkurences padomes pieredzi, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību ‘konkurence par tirgu’ situācijā. Ieguldījumā tika minēta publiskās privātās partnerības noslēgšana atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgā un tai sekojošais Konkurences padomes lēmums par pagaidu noregulējumu pieņemšanu, kā arī iestādes un tiesas izdarītajiem apsvērumiem tiesvedības ietvaros.

 

2019.gadā OECD Konkurences komitejā tika aizvadītas arī diskusijas par to, kāda veida informācija ir uzskatāma par konfidenciālu, kādi ir to veidi un procedūras, kuras izmanto, lai noteiktu, vai ir jāpiemēro konfidencialitāte, un metodes, kuras izmanto konfidencialitātes aizsardzībai, kā arī par "hub and spoke" karteļiem. Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm, kur šāda veida karteļa formāts konstatēts.

 

2020.gadā OECD Konkurences komitejā sniegti divi mutiski ieguldījumi:

  • par sadarbības vienošanos starp konkurentiem izvērtēšanu COVID krīzes periodā
  • par advokācijas aktivitātēm krīzes periodā jeb konkurences tiesību pārkāpumu preventīvu novēršanu, t.sk. informējot uzņēmējus par aizliegtām vienošanām un neatļautu informācijas apmaiņu, ļaunprātīgu tirgus un iepirkumu varas izmantošanu krīzes laikā, kā arī maksimālo cenu noteikšanu un valsts iejaukšanos brīvā tirgū, t.sk. tādas nozarēs kā finanšu, medicīnas un ar COVID-19 aizsardzības pasākumiem saistīto preču izplatīšana, mazumtirdzniecība. KP informēja dalībvalstis sesijā pausto pozīciju noteikt maksimālās cenas sejas maskām un dezinfekcijas līdzekļiem.

 

Papildus ir izvērtēti šādi OECD rekomendāciju projekti:

  • rekomendāciju projekts par procesuālo taisnīgumu un caurspīdīgumu (Procedural fairness and transparency)
  • rekomendāciju projekts par Konkurences neitralitāti (Recommendation on Competitive Neutrality)

 

2019.gada 4.decembrī bez iebildumiem tika apstiprināti visi jau esošie 12 OECD Konkurences komitejas Biroja locekļi, kas turpmākajā gadā saglabā viceprezidentu statusu. Līdz  ar to arī Latvijas pārstāvei – Skaidrītei Ābramai - tika apstiprināts mandāts.