Lai informētu patērētājus par preču atsaukumu nozīmīgumu un pievērstu uzmanību preču atsaukumiem kopumā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir piedalījies OECD organizētajā kampaņā "Neignorē atsaukumus!".

 

Patērētāju tiesību uzraudzības jomā ir ieviestas OECD rekomendācijas par patērētāju aizsardzību e-komercijas jomā, PTAC pašlaik piedalās to ieviešanas efektivitātes novērtēšanas procesā.

 

Savukārt saskaņā ar OECD labāko praksi attiecībā uz efektīvas uzraudzības politikas veidošanu tika turpināts darbs arī pie "Konsultē vispirms" principa ieviešanas Latvijas uzraugošo iestāžu darbā.