Statistikas jomā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir saistošas OECD Padomes rekomendācijas par labo praksi statistikas jomā (23.11.2015. Nr. C(2015)128 - C(2015)128/CORR1). Izteiktās 12 rekomendācijas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Oficiālās statistikas pamatprincipiem un Eiropas Statistikas Prakses kodeksam, kas jau tiek ievēroti statistikas jomā.

 

Sekojot OECD iestāšanās laikā izteiktajām rekomendācijām, CSP turpina attīstības darbus dažādās statistikas jomās, lai tiektos uz advancētu metožu pielietojumu oficiālās statistikas sagatavošanā salīdzināmības nodrošināšanai starp OECD dalībvalstīm. Tā, piemēram, CSP veikusi ceturkšņa nacionālo kontu sistēmas datu pamatrādītāju revīziju, izmantojot gada datu pārdales optimizācijas metodi.

 

Izvērtējot OECD darba un attīstības virzienus atsevišķu statistikas jomu datu pieejamības veicināšanā, CSP strādā pie tūrisma statistikas modernizācijas, piemēram, īstenojot aktivitātes, lai oficiālajā statistikā par naktsmītnēm iekļautu arī naktsmītņu piedāvājumus digitālajās platformās, tā ietvaros izmantojot automatizētu datu ieguves metodi (web scraping) par viesu dzīvokļu pieejamību digitālajā platformā ar nolūku izveidot novērtējumu.

 

Sekojot OECD ieteikumam tiekties uz centralizētu datu izplatīšanas praksi, CSP ir pabeigusi oficiālās statistikas portāla prototipa un tehnisko specifikāciju izstrādi. Portāla tehniskā ieviešana ir beigu posmā. Oficiālās statistikas portāls aptvers CSP un citu oficiālās statistikas iestāžu sagatavoto oficiālo statistiku, tās publicēšanas kalendāru un saistītos metadatus. Visi dati un metadati portālā tiks publicēti standartizētā formātā. Portālā tiks publicēta arī informācija par datu kopām un datiem, kas pieejami pētniecības vajadzībām, kā arī atsauce uz pētniecības rezultātiem.

 

2019./2020.gadā CSP, piedaloties OECD darba grupu un komiteju darbā par statistikas metodoloģijas izstrādes un pilnveidošanas aktuāliem jautājumiem, dalījās pieredzē par jaunu, inovatīvu statistisko metožu izstrādi un pielietošanu.

 

Tāpat CSP pēc nepieciešamības sniedz datus dažādu OECD pētījumu un publikāciju vajadzībām, lai statistiskie dati par Latviju sniegtu informāciju par sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem, to izmaiņām un prognozēm, kas būtu noderīgi, novērtējot un plānojot Latvijas sociāli ekonomisko procesu attīstību. Piemēram, 2018. gada novembrī CSP noslēdza sadarbības līgumu (no 2019.-2023. gadam) ar Izglītības un zinātnes ministriju par datu sagatavošanu OECD izglītības indikatoru programmas INES pieprasījumiem. Līguma ietvaros 2019.gadā CSP ir veikusi Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu saskaņā ar OECD metodoloģiju. Projektā CSP piesaistīta kā vadošais partneris apsekojuma datu iegūšanai.