Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Komersants var saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai ar jaudu, kas vienāda vai ir virs 500 kW, kā arī pagarināt izsniegtās atļaujas derīguma termiņu vai to lūgt atcelt.
Ekonomikas ministrijas atļauja nav nepieciešama, ja elektroenerģijas sadales sistēmai paredzēts pievienot elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu līdz 500 kW.
Ja plānotā uzstādāmā elektroenerģijas jauda ir zem 500 kW, elektroenerģijas ražotājs vēršas pie sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” (adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, tālr. +371 67726000, e-pasts: st@sadalestikls.lv) jauna sistēmas pieslēguma ierīkošanai vai esošā sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1.1. Ja nepieciešams saņemt atļauju jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai vai jaudu palielināšanai ar kopējo jaudu no 0,5 MW līdz 0,99 MW, komersantam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegums (02.09.2020. MK not. Nr. 559 1. pielikums).

  1.2. Ja nepieciešams saņemt atļauju jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai vai jaudu palielināšanai ar kopējo jaudu no 1 MW, komersantam vai tā pilnvarotajai personai jāiemaksā drošības nauda (02.09.2020. MK not. Nr. 559 2. pielikums), kā arī jāiesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegums (02.09.2020. MK not. Nr. 559 1. pielikums) un šādi dokumenti:

  • tehniskais apraksts (02.09.2020. MK not. Nr. 559 3. pielikums);
  • plānotās elektrostacijas izvietojuma plāns nekustamajā īpašumā mērogā 1:500;
  • valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija par nekustamo īpašumu, kurā plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu, ja attiecīgais nekustamais īpašums nav iesniedzēja īpašumā vai viņa valdījuma tiesības nav ierakstītas zemesgrāmatā.

  Ja plānotajai elektrostacijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, tad iesniegumam jāpievieno:
  • tehniskie noteikumi;
  • akcepta lēmums pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas.

  Svarīgi!

  Ja elektrostacijas plānotā jauda ir 4 MW vai vairāk, tad drošības naudas apmērs ir 356 euro plus 50 euro par katru MW, kas pārsniedz 3,99 MW. Piemēram, elektrostacijai, kuras plānotā jauda ir 10 MW, drošības naudas apmērs būs 356 euro + (7 x 50 euro) = 356 euro + 350 euro = 706 euro (skat. informāciju par Drošības naudas apmēru).

 2. Pakalpojuma saņemšana un obligāto nosacījumu izpilde
  Ekonomikas ministrija izskata komersanta vai tā pilnvarotās personas iesniegumu, veicot attiecīgo darbību atkarībā no pieprasījuma – izsniedz atļauju, pagarina atļaujas derīguma termiņu vai to anulē, vienlaikus par to informējot iesniedzēju.


  Svarīgi!

  Ja lēmumā noteiktā elektroenerģijas ražošanas iekārtu kopējā jauda ir 1 MW vai vairāk, iesniedzējs 6 mēnešu laikā pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas uzsāk lēmumā norādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu vai esošās elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu un par to rakstveidā informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu (02.09.2020. MK not. Nr. 559 4. pielikums).

  Ja iesniedzējs neizpilda minēto pienākumu vai Ekonomikas ministrija pārbaudē konstatē, ka elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešana vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšana nav uzsākta vai neatbilst atļaujas nosacījumiem, Ekonomikas ministrija 30 dienu laikā pēc minētā termiņa pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu un informē par to sistēmas operatoru, kura sistēmai elektrostaciju tika plānots pieslēgt.


  Tāpēc komersantam ir obligāti jāinformē Ekonomikas ministrija par:

  • elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecības vai jaudas palielināšanas uzsākšanu. Komersants (atļaujas saņēmējs) 6 mēnešu laikā pēc atļaujas saņemšanas (pagarināšanas) uzsāk lēmumā norādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jaudas palielināšanu ar kopējo jaudu no 1 MW un par to rakstiski informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu (02.09.2020. MK not. Nr. 559 4. pielikums);
  • elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai. Komersants (atļaujas saņēmējs) 30 dienu laikā pēc lēmumā atļautās darbības īstenošanas par to rakstveidā informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu par jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu (02.09.2020. MK not. Nr. 559 5. pielikums) un sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopiju par elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu.

Saņemt pakalpojumu