Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus var sniegt tikai tāda persona, kura iekļauta nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā (norma stājas spēkā no 01.07.2021.). Reģistru uztur un aktualizē Ekonomikas ministrija un tas ir publiski pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai reģistrētos nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā persona iesniedz iesniegumu Ekonomikas ministrijā. Iesniegumu elektroniski iespējams iesniegt, izmantojot eAdresi valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai elektroniski iesūtīt uz elektronisko e-pasta adresi pasts@em.gov.lv, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  Iesniegumā norāda šādu informāciju: fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru; datumu, kad paredzēts sākt starpniecības pakalpojumu sniegšanu; apliecina, ka ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, atbilstoši normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā; apliecina, ka ir veikta reģistrācijas maksa 40 euro apmērā par iekļaušanu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā; apliecina, ka iesnieguma pielikumā pievienotā profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atbilst Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra noteikumos Nr.602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi” noteiktajām prasībām; apliecina, ka iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas ir pareizas un informācija ir pilnīga un patiesa.

  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
  • kompetentās iestādes izziņu par sodāmības neesību, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks ir citas Eiropas Savienības pilsonis vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants, kā arī dokumentus, kas apliecina, ka komersantam nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis ̶ likvidācija vai tāda tiesību ierobežošana, kas liedz sniegt starpniecības pakalpojumus (ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks ir citas Eiropas Savienības valsts pilsonis vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants).

  Pirms iesnieguma iesniegšanas persona veic sākotnējo reģistrācijas maksu EUR 40,00 apmērā uz valsts budžeta kontu Nr. LV27TREL8120038041000

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ekonomikas ministrija administratīvā procesā kārtībā izskata iesniegumu un pieņem lēmumu: reģistrēt personu, ja tā atbilst šā likuma prasībām; atlikt personas reģistrāciju, nosakot saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai, ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti; atteikt personas reģistrāciju, ja tā neatbilst šā likuma prasībām. Par pieņemto lēmumu Ekonomikas ministrija informē personu (nosūtot lēmumu elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti).

  Ja lēmums paredz reģistrēt personu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā Ekonomikas ministrija to iekļauj reģistrā, kas publicēts Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Ikgadējo nekustamā īpašuma darījumu starpnieka uzraudzības maksa EUR

Saņemt pakalpojumu