Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Starpniecības sabiedrības licence, kas dod tiesības nodarboties ar privatizācijas sertifikātu tirdzniecību un atvērt privatizācijas sertifikātu tirdzniecības kontu bankā.
Licences darbības laikā starpniecības sabiedrība var pirkt un pārdot sertifikātus: 1. citas personas uzdevumā par tās līdzekļiem vai par starpniecības sabiedrības līdzekļiem, līgumā paredzot, ka šos līdzekļus segs attiecīgais klients; 2. savā vārdā par saviem līdzekļiem; 3. sertifikātu pirkšanas un pārdošanas atklātā izsolē.
Licenci izsniedz Ekonomikas ministrijas izveidotā Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisijai iesniegumu. Iesniegumu un dokumentus var iesniegt arī elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Iesniegumā norāda šādas ziņas: 1) kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs; 2) mērķis - licences iegūšana; 3) kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese; 4) to kapitālsabiedrības amatpersonu un pilnvaroto personu vārds, uzvārds un personas kods, kas ir tiesīgas kapitālsabiedrības vārdā slēgt darījumus ar sertifikātiem; 5) pievienoto dokumentu saraksts. Iesniegumā kapitālsabiedrība var norādīt, ka licenci vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.
  Iesniegumam pievieno: 1) dokumentus, kas apliecina attiecīgo kapitālsabiedrības amatpersonu un pilnvaroto personu tiesības kapitālsabiedrības vārdā slēgt darījumus ar sertifikātiem; 2) kapitālsabiedrības darbību sertifikātu tirgū reglamentējošos iekšējos noteikumus, kuros noteikts, kā slēdzami un izpildāmi darījumi ar sertifikātiem, to uzskaites kārtība un atbildīgo personu pienākumi (izsoles noteikumus var iesniegt atsevišķi); 3) pēdējā darbības gada vai pusgada finanšu pārskatu (bilanci); 4) līgumu ar naudas un vērtspapīru konta turētāju (kopiju), kas apliecina, ka kapitālsabiedrība glabā naudas summu vai Eiropas Savienības dalībvalstu emitētus vērtspapīrus ar nominālvērtību, kas nav mazāka par 10 procentiem no pamatkapitāla; 5) vietu sarakstu, kur tiks veikti darījumi ar sertifikātiem, un attiecīgos telpu nomas vai patapinājuma līgumus vai īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus.
  Starpniecības sabiedrība samaksā valsts nodevu (1138,3 euro) pirms licences saņemšanas ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  Ja kapitālsabiedrība pieprasīja licenci elektroniska dokumenta formā, Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisijas atbildīgais sekretārs triju dienu laikā pēc valsts nodevas samaksas nosūta kapitālsabiedrībai licenci elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Saņemt pakalpojumu