attels

Paraugi:

Kādus dokumentus, izbeidzoties pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, pārvaldniekam ir pienākums ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot dzīvojamās mājas īpašniekam?

 

Izbeidzoties pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, pārvaldniekam (valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai) ir pienākums mēneša laikā, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi, ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot dzīvojamās mājas īpašniekam:

 1. lietvedību;
 2. ieņēmumu un izdevumu pārskatu uz nodošanas-pieņemšanas aktā norādīto dienu;
 3. neizlietotos uzkrājumus (mantu, finanšu līdzekļus, tajā skaitā naudu u.c.) uz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienu;
 4. pārvaldīšanas laikā par dzīvojamās mājas īpašnieka līdzekļiem iegūto mantu un pārvaldniekam valdījumā vai lietošanā nodoto mantu;
 5. uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūtās dzīvojamās mājas īpašnieka saistības;
 6. citas saistības un lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem.

 

Minētā informācija ir iekļauta Mājas lietā. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likums paredz, ka mājas lieta ir iekārtojama par katru dzīvojamo māju (Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma 8.pants).

 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likums paredz, ka mājas lietā ietveramā informācija apkopojama šādās sadaļās:

1. dzīvojamās mājas pamatdokumenti — nekustamā īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, dzīvojamās mājas (dzīvokļa īpašuma) kadastrālās uzmērīšanas lieta, piesaistītā zemesgabala robežu plāns un līgums par piesaistītā zemesgabala lietošanu;

2. dzīvojamās mājas īpašnieks (īpašnieki), valsts dzīvojamās mājas valdītājs, dzīvokļu īpašnieki (saraksts);

3. tehniskā dokumentācija — dzīvojamās mājas tehniskā pase (plāni, shēmas), projektu dokumentācija, energopase un energoplāns, mājas tehniskā apsekojuma atzinumi u.c.;

4. ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītie dokumenti — dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, dzīvokļu īpašnieku izveidoto biedrību, kapitālsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību statūti vai savstarpēji noslēgtais dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līgums, dzīvojamās mājas īpašnieka (īpašnieku) pieņemtie lēmumi, tajā skaitā dzīvokļu īpašnieku kopsapulču pieņemtie lēmumi, uz pārvaldīšanas darbībām attiecināmie līgumi, pārvaldīšanas darba plāni, budžeta pārskati u.c.

 

Mājas lieta glabājas pie dzīvojamās mājas īpašnieka, bet, ja mājai ir vairāki īpašnieki, — pie pārvaldnieka, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi.

 

Mājas lietas vešanas un aktualizācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.908 “Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi”.

 

 

Kas jādara, lai jaunizveidotā DzĪB iegūtu mājas pārvaldīšanas tiesības?

 

Lai DzĪB iegūtu mājas pārvaldīšanas tiesības, dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai jāiesniedz:

 1. pieteikums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu
 2. biedrības reģistrācijas apliecība (apliecināta kopija)
 3. biedrības statūti (apliecināta kopija)
 4. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, biedrības izveidošanu un dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma nodošanu biedrībai.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz, ja nav izveidota DzĪB, bet dzīvokļu īpašnieki vēlas pārņemt privatizēto dzīvojamo māju?

 

Nepieciešams:

 1. Pieteikums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
 2. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākuma nodošanu pilnvarotajai personai;
 3. Dzīvokļu īpašnieku savstarpējais līgums.

 

Katrā pašvaldībā ir izveidotas struktūrvienības, kas atbild par pašvaldības valdījumā esošajām dzīvojamām mājā. Attiecīgās pašvaldības struktūrvienība pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai, parakstot attiecīgu nodošanas-pieņemšanas aktu, organizē dzīvojamās mājas un dokumentu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem (pilnvarotai personai).

 

Ja māja atrodas valsts valdījumā, šo dokumentu atbilstību likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta un Dzīvokļu īpašuma likuma prasībām izvērtē Privatizācijas aģentūra. Sīkāka informācija pieejama Privatizācijas aģentūras mājas lapā: https://www.pa.gov.lv/dzivojamo-maju-parvaldisana/dzivojamo-maju-parvaldisanas-tiesibu-nodosana/ .