Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par Ekonomikas ministrijas (turpmāk – ministriju) veikto personas datu apstrādi.

 

1. Pārzinis

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

tālrunis: +371 67013100

fakss: +371 67280882

e-pasts: pasts@em.gov.lv.

 

2. Saziņa ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar ministriju:

1) rakstot e-pastu uz pasts@em.gov.lv vai datu.aizsardziba@em.gov.lv;

2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē vai nosūtot to pa pastu.

 

3. Apstrādājamie personas dati

Ministrija var apstrādāt dažāda veidu fizisko personu datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, adrese), pārstāvētās iestādes vai uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats, foto attēls, informācija par izglītību, darba pieredzi, saziņas valoda).

 

4. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Ministrija apstrādā Jūsu personas datus uzdevumu izpildei sabiedrības interesēs, līgumu izpildei, kā arī normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei (piemēram, veicot videonovērošanu drošības un kārtības nodrošināšanai ministrijas ēkā un tās piegulošajā teritorijā).

Tāpat ministrija apstrādā Jūsu personas datus, lai:

  • pieteiktu Jūsu vizīti un nodrošinātu iekļūšanu ministrijas ēkā;
  • nodrošinātu Jūsu dalību ministrijas rīkotajās sanāksmēs, ārvalstu pārstāvju vizītēs un citos informatīvajos pasākumos (piemēram, konferencēs, preses konferencēs, forumos, semināros utt., t.sk., reģistrējot un identificējot dalībniekus, fotografējot un veicot balss un video ierakstus, sazinoties par izmaiņām pasākuma norisē);
  • analizētu pasākuma apmeklētību, nodrošinātu turpmāko saziņu un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk., informāciju par turpmākajiem pasākumiem);
  • veicinātu pasākuma publicitāti un sabiedrības informētību par tā norisi, pasākuma laikā veicot fotografēšanu un filmēšanu un uzņemtos materiālus publicējot interneta vietnēs un sociālajos tīklos.

 

5. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati var tikt nodoti ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem vai tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem (t.sk. kopīgo pasākumu organizētājiem), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

 

6. Personas datu glabāšanas periods

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

 

7. Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības lūgt piekļuvi personas datiem, tos labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, kā arī tiesības iebilst un tiesības uz datu pārnesamību.

Ja, piedaloties ministrijas rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē un vēlāk publicē šos materiālus, lūdzam par to informēt ministriju (pasts@em.gov.lv).

 

8. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu

Ministrija apstrādā Jūsu personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra aizsardzību) un ievērojot konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi.

 

9. Personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm

Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs, tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un stingri ievērojot to noteikumus.

 

10. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie ministrijas. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt ministrijas ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

11. Automatizēto lēmumu pieņemšanu

Ministrija neizmanto Jūsu datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.