Aktivitātes mērķis – sniegt ekonomikas struktūrpolitikas veidotājiem plašāku informatīvo bāzi par Latvijas darba tirgus procesiem un galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju novecošanos, prasmju pieprasījuma strukturālām izmaiņām un darbaspēka atbilstību un spēju pielāgoties darba tirgus prasībām.

 

Aktivitātes ietvaros izstrādāti trīs darba tirgus pētījumi:

  • par nākotnē pieprasītākām prasmēm Latvijā. Pētījuma mērķis - sniegt ekonomikas un darba tirgus politikas veidotājiem redzējumu par Latvijas tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības alternatīvām un no tā izrietošām prasmju un kompetenču pieprasījuma tendencēm, ņemot vērā tautsaimniecības attīstības līdzšinējās tendences, globālos procesus un Latvijas salīdzināmās priekšrocības globālajā tirgū. Galvenie rezultāti – izstrādāti Latvijas tautsaimniecības attīstības alternatīvie scenāriji, iespējamā tautsaimniecības nozaru struktūra un to īpatsvaru dinamika, izmantojot klasteru analīzes pieeju; identificētas prasmju un profesiju pieprasījuma izmaiņas ietekmējošie faktori un attīstības virzieni Latvijā un Eiropas valstīs; prognozētas prasmju pieprasījuma tendences Latvijā ilgtermiņā;
  • par iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz nākotnes prasmju piedāvājumu Latvijā. Pētījuma mērķis - novērtēt iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz prasmju piedāvājumu Latvijā līdz 2030.gadam, kā arī identificēt galvenos no tā izrietošos darba tirgus riskus. Galvenie rezultāti – apkopotas būtiskākās demogrāfisko izmaiņu tendences un noteikti demogrāfisko izmaiņu noteicošie faktori Latvijā pēdējo divdesmit gadu laikā; raksturots darbaspēka prasmju piedāvājums un to noteicošie faktori, izvērtējot novecošanās ietekmi uz prasmju piedāvājumu; izstrādāti trīs dažādi demogrāfisko rādītāju prognožu varianti, atbilstoši 3 atšķirīgajām tautsaimniecības attīstības scenārijiem (dinamiskas, mērenas un lēnas attīstības gadījumā); izpētīti ar iedzīvotāju novecošanos saistītie darba tirgus riski Latvijā un citās Eiropas valstīs un sniegti priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem, lai tos mazinātu;
  • par darbaspēka profesionālo mobilitāti. Pētījuma mērķis - novērtēt darbaspēka profesionālās mobilitātes intensitāti dažādu profesiju grupu ietvaros un starp tām, ņemot vērā Latvijas izglītības sistēmas īpatnības un strukturālās izmaiņas darba tirgū. Pētījumam jāatklāj iedzīvotāju profesionālās mobilitātes likumsakarības un to ietekmējošie faktori. Galvenie rezultāti – analizētas darbaspēka profesionālās mobilitātes tendences Latvijā no 2000. līdz 2010.gadam un tās intensitāte atsevišķu profesiju grupu ietvaros, ka arī veikta profesionālās mobilitātes analīze starp dažādām profesiju grupām; novērtētas profesiju grupu savstarpējās līdzības un radniecības pakāpes un to ietekme uz profesionālo mobilitāti saistībā ar darba tirgus attīstības tendencēm; izvērtētas profesionālās mobilitātes veicināšanas lietderība un iespējas Latvijā dažādu iedzīvotāju un profesiju grupu ietvaros.

 

Pētījumu veicējs – SIA „Projektu un kvalitātes vadība”.

Iepirkuma līgums Nr. EM 2011/13/ESF par pētījumu darba tirgus jomā veikšanu noslēgts 05.07.2011. Kopējā līguma summa - LVL 74 900,00 (bez PVN). Līguma izpildes termiņš - 31.10.2013.

Pētījums „Nākotnē stratēģiski pieprasītākās prasmes Latvijā”.


Pētījums „Iedzīvotāju novecošanas ietekme uz nākotnes prasmju piedāvājumu Latvijā”.


Pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”.