Pētījuma mērķis – sniegt plašāku ieskatu izglītības un ekonomikas politikas veidotājiem par iespējamiem atbalsta pasākumiem darba vidē balstītu (turpmāk – DVB) mācību sistēmas ieviešanai profesionālajā izglītībā, kā arī sagatavot atbalsta pasākumu fiskālās ietekmes izvērtējumu uz valsts budžetu un noteikt pasākumu ietekmi uz izglītības politikas mērķiem un tautsaimniecību.

 

Pētījuma uzdevumi :

izvērtēt atbalsta pasākumus darba devēju motivācijas paaugstināšanai iesaistīties DVB izglītības sistēmā un noteikt to fiskālo ietekmi uz budžetu;

  • veikt tiesiskā regulējuma izpēti attiecībā uz DVB izglītības attīstību Latvijā;
  • sagatavot priekšlikumus un to ieviešanas virzienus par atbalsta pasākumiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem iesaistīties DVB mācībās un veikt ietekmes izvērtējumu uz DVB izglītības sistēmas attīstību un valsts budžetu;
  • veikt uzņēmumu stipendijas fonda izveides iespēju izpēti profesionālajā izglītībā.

 

Pētījuma rezultāts – balstoties uz pētījuma rezultātiem, sagatavots gala ziņojums, kurā ietverti pētījuma galvenie secinājumi un priekšlikumi, atbilstoši pētījuma uzdevumiem.

 

Pētījuma veicējs – SIA „AC Konsultācijas”